బోకా జూనియర్స్ Cru క్రూసెరో డెల్ నోర్టేకు వ్యతిరేకంగా రికార్డ్బోకా జూనియర్స్ Cru క్రూసెరో డెల్ నోర్టేకు వ్యతిరేకంగా రికార్డ్మొదటి విభాగం ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 1 1 0 0 1 : 0
& మొత్తం 1 1 0 0 1 : 0
మొత్తం ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 1 1 0 0 1 : 0
దూరంగా 0 0 0 0 0 : 0
తటస్థ స్థలం 0 0 0 0 0 : 0
& మొత్తం 1 1 0 0 1 : 0


మొదటి విభాగం
2015 27. రౌండ్ బోకా జూనియర్స్ - నార్త్ క్రూజ్ 1: 0 (1: 0)


పెనాల్టీలపై నిర్ణయించిన ఆటలకు 120 నిమిషాల తర్వాత స్కోరు ర్యాంకింగ్‌లో చేర్చబడుతుంది