బర్మింగ్‌హామ్ సిటీ A ఆస్టన్ విల్లాపై రికార్డ్

బర్మింగ్‌హామ్ సిటీ A ఆస్టన్ విల్లాపై రికార్డ్ప్రీమియర్ లీగ్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 51 ఇరవై 14 17 74 : 68
దూరంగా 51 12 14 25 62 : 91
& మొత్తం 102 32 28 42 136 : 159
ఛాంపియన్‌షిప్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 7 రెండు రెండు 3 8 : 7
దూరంగా 7 రెండు 1 4 8 : 10
& మొత్తం 14 4 3 7 16 : 17
FA కప్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 1 0 1 0 0 : 0
దూరంగా 1 0 0 1 0 : 1
& మొత్తం రెండు 0 1 1 0 : 1
లీగ్ కప్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 4 రెండు 0 రెండు 5 : 5
దూరంగా 4 0 1 3 0 : 7
& మొత్తం 8 రెండు 1 5 5 : 12
మొత్తం ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 63 24 17 22 87 : 80
దూరంగా 63 14 16 33 70 : 109
తటస్థ స్థలం 0 0 0 0 0 : 0
& మొత్తం 126 38 33 55 157 : 189
ప్రీమియర్ లీగ్
2010/2011 23. రౌండ్ బర్మింగ్‌హామ్ సిటీ - ఆస్టన్ విల్లా 1: 1 (0: 0)
2010/2011 10. రౌండ్ ఆస్టన్ విల్లా - బర్మింగ్‌హామ్ సిటీ 0: 0 (0: 0)
2009/2010 36. రౌండ్ ఆస్టన్ విల్లా - బర్మింగ్‌హామ్ సిటీ 1: 0 (0: 0)
2009/2010 5. రౌండ్ బర్మింగ్‌హామ్ సిటీ - ఆస్టన్ విల్లా 0: 1 (0: 0)
2007/2008 35. రౌండ్ ఆస్టన్ విల్లా - బర్మింగ్‌హామ్ సిటీ 5: 1 (2: 0)
2007/2008 13. రౌండ్ బర్మింగ్‌హామ్ సిటీ - ఆస్టన్ విల్లా 1: 2 (0: 1)
2005/2006 34. రౌండ్ ఆస్టన్ విల్లా - బర్మింగ్‌హామ్ సిటీ 3: 1 (1: 1)
2005/2006 9. రౌండ్ బర్మింగ్‌హామ్ సిటీ - ఆస్టన్ విల్లా 0: 1 (0: 1)
2004/2005 30. రౌండ్ బర్మింగ్‌హామ్ సిటీ - ఆస్టన్ విల్లా 2: 0 (0: 0)
2004/2005 17. రౌండ్ ఆస్టన్ విల్లా - బర్మింగ్‌హామ్ సిటీ 1: 2 (0: 2)
2003/2004 26. రౌండ్ ఆస్టన్ విల్లా - బర్మింగ్‌హామ్ సిటీ 2: 2 (1: 0)
2003/2004 9. రౌండ్ బర్మింగ్‌హామ్ సిటీ - ఆస్టన్ విల్లా 0: 0 (0: 0)
2002/2003 29. రౌండ్ ఆస్టన్ విల్లా - బర్మింగ్‌హామ్ సిటీ 0: 2 (0: 0)
2002/2003 6. రౌండ్ బర్మింగ్‌హామ్ సిటీ - ఆస్టన్ విల్లా 3: 0 (1: 0)
1985/1986 34. రౌండ్ ఆస్టన్ విల్లా - బర్మింగ్‌హామ్ సిటీ 0: 3 (0: 2)
1985/1986 7. రౌండ్ బర్మింగ్‌హామ్ సిటీ - ఆస్టన్ విల్లా 0: 0 (0: 0)
1983/1984 34. రౌండ్ బర్మింగ్‌హామ్ సిటీ - ఆస్టన్ విల్లా 2: 1 (1: 1)
1983/1984 9. రౌండ్ ఆస్టన్ విల్లా - బర్మింగ్‌హామ్ సిటీ 1: 0 (1: 0)
1982/1983 35. రౌండ్ ఆస్టన్ విల్లా - బర్మింగ్‌హామ్ సిటీ 1: 0 (0: 0)
1982/1983 20. రౌండ్ బర్మింగ్‌హామ్ సిటీ - ఆస్టన్ విల్లా 3: 0 (1: 0)
1981/1982 28. రౌండ్ బర్మింగ్‌హామ్ సిటీ - ఆస్టన్ విల్లా 0: 1 (0: 0)
1981/1982 7. రౌండ్ ఆస్టన్ విల్లా - బర్మింగ్‌హామ్ సిటీ 0: 0 (0: 0)
1980/1981 34. రౌండ్ ఆస్టన్ విల్లా - బర్మింగ్‌హామ్ సిటీ 3: 0 (0: 0)
1980/1981 11. రౌండ్ బర్మింగ్‌హామ్ సిటీ - ఆస్టన్ విల్లా 1: 2 (0: 1)
1978/1979 31. రౌండ్ ఆస్టన్ విల్లా - బర్మింగ్‌హామ్ సిటీ 1: 0 (0: 0)
1978/1979 11. రౌండ్ బర్మింగ్‌హామ్ సిటీ - ఆస్టన్ విల్లా 0: 1 (0: 1)
1977/1978 30. రౌండ్ బర్మింగ్‌హామ్ సిటీ - ఆస్టన్ విల్లా 1: 0 (0: 0)
1977/1978 8. రౌండ్ ఆస్టన్ విల్లా - బర్మింగ్‌హామ్ సిటీ 0: 1 (0: 1)
1976/1977 29. రౌండ్ బర్మింగ్‌హామ్ సిటీ - ఆస్టన్ విల్లా 2: 1 (0: 0)
1976/1977 6. రౌండ్ ఆస్టన్ విల్లా - బర్మింగ్‌హామ్ సిటీ 1: 2 (1: 2)
1975/1976 37. రౌండ్ బర్మింగ్‌హామ్ సిటీ - ఆస్టన్ విల్లా 3: 2 (1: 1)
1975/1976 10. రౌండ్ ఆస్టన్ విల్లా - బర్మింగ్‌హామ్ సిటీ 2: 1 (0: 1)
1964/1965 12. రౌండ్ ఆస్టన్ విల్లా - బర్మింగ్‌హామ్ సిటీ 3: 0 (0: 0)
1964/1965 30. రౌండ్ బర్మింగ్‌హామ్ సిటీ - ఆస్టన్ విల్లా 0: 1 (0: 0)
1963/1964 38. రౌండ్ బర్మింగ్‌హామ్ సిటీ - ఆస్టన్ విల్లా 3: 3 (0: 0)
1963/1964 36. రౌండ్ ఆస్టన్ విల్లా - బర్మింగ్‌హామ్ సిటీ 0: 3 (0: 0)
1962/1963 34. రౌండ్ ఆస్టన్ విల్లా - బర్మింగ్‌హామ్ సిటీ 4: 0 (0: 0)
1962/1963 15. రౌండ్ బర్మింగ్‌హామ్ సిటీ - ఆస్టన్ విల్లా 3: 2 (0: 0)
1961/1962 34. రౌండ్ బర్మింగ్‌హామ్ సిటీ - ఆస్టన్ విల్లా 0: 2 (0: 0)
1961/1962 15. రౌండ్ ఆస్టన్ విల్లా - బర్మింగ్‌హామ్ సిటీ 1: 3 (0: 0)
1960/1961 33. రౌండ్ బర్మింగ్‌హామ్ సిటీ - ఆస్టన్ విల్లా 1: 1 (0: 0)
1960/1961 14. రౌండ్ ఆస్టన్ విల్లా - బర్మింగ్‌హామ్ సిటీ 6: 2 (0: 0)
1958/1959 22. రౌండ్ బర్మింగ్‌హామ్ సిటీ - ఆస్టన్ విల్లా 4: 1 (0: 0)
1958/1959 1. రౌండ్ ఆస్టన్ విల్లా - బర్మింగ్‌హామ్ సిటీ 1: 1 (0: 0)
1957/1958 22. రౌండ్ ఆస్టన్ విల్లా - బర్మింగ్‌హామ్ సిటీ 0: 2 (0: 0)
1957/1958 1. రౌండ్ బర్మింగ్‌హామ్ సిటీ - ఆస్టన్ విల్లా 3: 1 (0: 0)
1956/1957 34. రౌండ్ బర్మింగ్‌హామ్ సిటీ - ఆస్టన్ విల్లా 1: 2 (1: 2)
1956/1957 13. రౌండ్ ఆస్టన్ విల్లా - బర్మింగ్‌హామ్ సిటీ 3: 1 (3: 1)
1955/1956 8. రౌండ్ బర్మింగ్‌హామ్ సిటీ - ఆస్టన్ విల్లా 2: 2 (2: 2)
1955/1956 6. రౌండ్ ఆస్టన్ విల్లా - బర్మింగ్‌హామ్ సిటీ 0: 0 (0: 0)
1949/1950 42. రౌండ్ బర్మింగ్‌హామ్ సిటీ - ఆస్టన్ విల్లా 2: 2 (0: 0)
1949/1950 21. రౌండ్ ఆస్టన్ విల్లా - బర్మింగ్‌హామ్ సిటీ 1: 1 (0: 0)
1948/1949 41. రౌండ్ బర్మింగ్‌హామ్ సిటీ - ఆస్టన్ విల్లా 0: 1 (0: 0)
1948/1949 20. రౌండ్ ఆస్టన్ విల్లా - బర్మింగ్‌హామ్ సిటీ 0: 3 (0: 0)
1938/1939 31. రౌండ్ ఆస్టన్ విల్లా - బర్మింగ్‌హామ్ ఎఫ్‌సి 5: 1
1938/1939 12. రౌండ్ బర్మింగ్‌హామ్ ఎఫ్‌సి - ఆస్టన్ విల్లా 3: 0
1935/1936 35. రౌండ్ ఆస్టన్ విల్లా - బర్మింగ్‌హామ్ ఎఫ్‌సి 2: 1
1935/1936 16. రౌండ్ బర్మింగ్‌హామ్ ఎఫ్‌సి - ఆస్టన్ విల్లా 2: 2
1934/1935 23. రౌండ్ ఆస్టన్ విల్లా - బర్మింగ్‌హామ్ ఎఫ్‌సి 2: 2
1934/1935 1. రౌండ్ బర్మింగ్‌హామ్ ఎఫ్‌సి - ఆస్టన్ విల్లా 2: 1
1933/1934 38. రౌండ్ ఆస్టన్ విల్లా - బర్మింగ్‌హామ్ ఎఫ్‌సి 1: 1
1933/1934 17. రౌండ్ బర్మింగ్‌హామ్ ఎఫ్‌సి - ఆస్టన్ విల్లా 0: 0
1932/1933 29. రౌండ్ బర్మింగ్‌హామ్ ఎఫ్‌సి - ఆస్టన్ విల్లా 3: 2
1932/1933 11. రౌండ్ ఆస్టన్ విల్లా - బర్మింగ్‌హామ్ ఎఫ్‌సి 1: 0
1931/1932 36. రౌండ్ బర్మింగ్‌హామ్ ఎఫ్‌సి - ఆస్టన్ విల్లా 1: 1
1931/1932 14. రౌండ్ ఆస్టన్ విల్లా - బర్మింగ్‌హామ్ ఎఫ్‌సి 3: 2
1930/1931 30. రౌండ్ బర్మింగ్‌హామ్ ఎఫ్‌సి - ఆస్టన్ విల్లా 0: 4
1930/1931 11. రౌండ్ ఆస్టన్ విల్లా - బర్మింగ్‌హామ్ ఎఫ్‌సి 1: 1
1929/1930 23. రౌండ్ బర్మింగ్‌హామ్ ఎఫ్‌సి - ఆస్టన్ విల్లా 1: 1
1929/1930 1. రౌండ్ ఆస్టన్ విల్లా - బర్మింగ్‌హామ్ ఎఫ్‌సి 2: 1
1928/1929 30. రౌండ్ ఆస్టన్ విల్లా - బర్మింగ్‌హామ్ ఎఫ్‌సి 1: 2
1928/1929 12. రౌండ్ బర్మింగ్‌హామ్ ఎఫ్‌సి - ఆస్టన్ విల్లా 2: 4
1927/1928 31. రౌండ్ ఆస్టన్ విల్లా - బర్మింగ్‌హామ్ ఎఫ్‌సి 1: 1
1927/1928 13. రౌండ్ బర్మింగ్‌హామ్ ఎఫ్‌సి - ఆస్టన్ విల్లా 1: 1
1926/1927 32. రౌండ్ ఆస్టన్ విల్లా - బర్మింగ్‌హామ్ ఎఫ్‌సి 4: 2
1926/1927 13. రౌండ్ బర్మింగ్‌హామ్ ఎఫ్‌సి - ఆస్టన్ విల్లా 1: 2
1925/1926 29. రౌండ్ బర్మింగ్‌హామ్ ఎఫ్‌సి - ఆస్టన్ విల్లా 2: 1
1925/1926 11. రౌండ్ ఆస్టన్ విల్లా - బర్మింగ్‌హామ్ ఎఫ్‌సి 3: 3
1924/1925 30. రౌండ్ ఆస్టన్ విల్లా - బర్మింగ్‌హామ్ ఎఫ్‌సి 1: 0
1924/1925 10. రౌండ్ బర్మింగ్‌హామ్ ఎఫ్‌సి - ఆస్టన్ విల్లా 1: 0
1923/1924 3. రౌండ్ ఆస్టన్ విల్లా - బర్మింగ్‌హామ్ ఎఫ్‌సి 0: 0
1923/1924 1. రౌండ్ బర్మింగ్‌హామ్ ఎఫ్‌సి - ఆస్టన్ విల్లా 3: 0
1922/1923 34. రౌండ్ ఆస్టన్ విల్లా - బర్మింగ్‌హామ్ ఎఫ్‌సి 3: 0
1922/1923 33. రౌండ్ బర్మింగ్‌హామ్ ఎఫ్‌సి - ఆస్టన్ విల్లా 1: 0
1921/1922 32. రౌండ్ బర్మింగ్‌హామ్ ఎఫ్‌సి - ఆస్టన్ విల్లా 1: 0
1921/1922 31. రౌండ్ ఆస్టన్ విల్లా - బర్మింగ్‌హామ్ ఎఫ్‌సి 1: 1
1907/1908 23. రౌండ్ ఆస్టన్ విల్లా - బర్మింగ్‌హామ్ ఎఫ్‌సి 2: 3
1907/1908 5. రౌండ్ బర్మింగ్‌హామ్ ఎఫ్‌సి - ఆస్టన్ విల్లా 2: 3
1906/1907 25. రౌండ్ బర్మింగ్‌హామ్ ఎఫ్‌సి - ఆస్టన్ విల్లా 3: 2
1906/1907 5. రౌండ్ ఆస్టన్ విల్లా - బర్మింగ్‌హామ్ ఎఫ్‌సి 4: 1
1905/1906 24. రౌండ్ ఆస్టన్ విల్లా - బర్మింగ్‌హామ్ ఎఫ్‌సి 1: 3
1905/1906 3. రౌండ్ బర్మింగ్‌హామ్ ఎఫ్‌సి - ఆస్టన్ విల్లా 2: 0
1904/1905 27. రౌండ్ బర్మింగ్‌హామ్ ఎఫ్‌సి - ఆస్టన్ విల్లా 0: 3
1904/1905 11. రౌండ్ ఆస్టన్ విల్లా - చిన్న హీత్ బర్మింగ్‌హామ్ 2: 1
1903/1904 21. రౌండ్ ఆస్టన్ విల్లా - చిన్న హీత్ బర్మింగ్‌హామ్ 1: 1
1903/1904 5. రౌండ్ చిన్న హీత్ బర్మింగ్‌హామ్ - ఆస్టన్ విల్లా 2: 2
1901/1902 16. రౌండ్ ఆస్టన్ విల్లా - చిన్న హీత్ బర్మింగ్‌హామ్ 1: 0
1901/1902 7. రౌండ్ చిన్న హీత్ బర్మింగ్‌హామ్ - ఆస్టన్ విల్లా 0: 2
1895/1896 10. రౌండ్ చిన్న హీత్ బర్మింగ్‌హామ్ - ఆస్టన్ విల్లా 1: 4
1895/1896 2. రౌండ్ ఆస్టన్ విల్లా - చిన్న హీత్ బర్మింగ్‌హామ్ 7: 3
1894/1895 8. రౌండ్ చిన్న హీత్ బర్మింగ్‌హామ్ - ఆస్టన్ విల్లా 2: 2
1894/1895 1. రౌండ్ ఆస్టన్ విల్లా - చిన్న హీత్ బర్మింగ్‌హామ్ 2: 1
ఛాంపియన్‌షిప్
2018/2019 36. రౌండ్ బర్మింగ్‌హామ్ సిటీ - ఆస్టన్ విల్లా 0: 1 (0: 0)
2018/2019 18. రౌండ్ ఆస్టన్ విల్లా - బర్మింగ్‌హామ్ సిటీ 4: 2 (2: 1)
2017/2018 31. రౌండ్ ఆస్టన్ విల్లా - బర్మింగ్‌హామ్ సిటీ 2: 0 (0: 0)
2017/2018 14. రౌండ్ బర్మింగ్‌హామ్ సిటీ - ఆస్టన్ విల్లా 0: 0 (0: 0)
2016/2017 44. రౌండ్ ఆస్టన్ విల్లా - బర్మింగ్‌హామ్ సిటీ 1: 0 (0: 0)
2016/2017 15. రౌండ్ బర్మింగ్‌హామ్ సిటీ - ఆస్టన్ విల్లా 1: 1 (0: 1)
1987/1988 5. రౌండ్ బర్మింగ్‌హామ్ సిటీ - ఆస్టన్ విల్లా 1: 2
1987/1988 1. రౌండ్ ఆస్టన్ విల్లా - బర్మింగ్‌హామ్ సిటీ 0: 2
1969/1970 8. రౌండ్ బర్మింగ్‌హామ్ సిటీ - ఆస్టన్ విల్లా 0: 2
1969/1970 3. రౌండ్ ఆస్టన్ విల్లా - బర్మింగ్‌హామ్ సిటీ 0: 0
1968/1969 9. రౌండ్ ఆస్టన్ విల్లా - బర్మింగ్‌హామ్ సిటీ 1: 0
1968/1969 2. రౌండ్ బర్మింగ్‌హామ్ సిటీ - ఆస్టన్ విల్లా 4: 0
1967/1968 7. రౌండ్ బర్మింగ్‌హామ్ సిటీ - ఆస్టన్ విల్లా 2: 1
1967/1968 3. రౌండ్ ఆస్టన్ విల్లా - బర్మింగ్‌హామ్ సిటీ 2: 4
FA కప్
1900/1901 క్వార్టర్-ఫైనల్స్ ఆస్టన్ విల్లా - చిన్న హీత్ బర్మింగ్‌హామ్ 1: 0
1900/1901 క్వార్టర్-ఫైనల్స్ చిన్న హీత్ బర్మింగ్‌హామ్ - ఆస్టన్ విల్లా 0: 0

పెనాల్టీలపై నిర్ణయించిన ఆటలకు 120 నిమిషాల తర్వాత స్కోరు ర్యాంకింగ్‌లో చేర్చబడుతుంది