బేయర్న్ మ్యూనిచ్ »స్క్వాడ్ 2019/2020

బేయర్న్ మ్యూనిచ్ »స్క్వాడ్ 2019/2020స్క్వాడ్ స్క్వాడ్ ------------------------------------------------- ------------- 2025/2026 2024/2025 2023/2024 2022/2023 2021/2022 2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013 / 2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007 2005/2006 2004/2005 2003/2004 2002/2003 2001/2002 2000/2001 1999/2000 1998/1999 1997/1998 1996/1997 1995/1996 1994/1995 1993/1994 1992/1993 1991/1992 1990/1991 1989/1990 1988/1989 1987/1988 1986/1987 1985/1986 1984/1985 1983/1984 1982/1983 1981/1982 1980 / 1981 1979/1980 1978/1979 1977/1978 1976/1977 1975/1976 1974/1975 1973/1974 1972/1973 1971/1972 1970/1971 1969/1970 1968/1969 1967/1968 1966/1967 1965/1966 1964/1965 1963 / 1964 1962/1963 1961/1962 1960/1961 1959/1960 1958/1959 1957/1958 1956/1957 1955/1956 1954/1955 1953/1954 1952/1953 1951/1952 1950/1951 1949/1950 1948/1949 1947/1948 1946/1947 1945/1946 1944/1945 1943/1944 1942/1943 1941/1942 1940/1941 1939/1940 1938/1939 1937/1938 1936/1937 1935/1936 1934/1935 1933/1934 1 932/1933 1931/1932 1930/1931 1929/1930 1928/1929 1927/1928 1926/1927 1925/1926 1924/1925 1923/1924 1922/1923 1921/1922 1920/1921 1919/1920 1918/1919 1917/1918 1916/ 1917 1915/1916 1914/1915 1913/1914 1912/1913 1911/1912 1910/1911 1909/1910 1908/1909 1907/1908 1906/1907 1905/1906 1904/1905 1903/1904 1902/1903 1901/1902 1900/1901 ప్రదర్శనలు ప్రదర్శనలు ------------------------------------------------ ------------- సి. -పోకల్ 2019/2020 సూపర్‌కప్ 2019 చి. లీగ్ 2018/2019 బుండెస్లిగా 2018/2019 డిఎఫ్‌బి-పోకల్ 2018/2019 సూపర్‌కప్ 2018 సిహెచ్ లీగ్ 2017/2018 బుండెస్లిగా 2017/2018 డిఎఫ్‌బి-పోకల్ 2017/2018 సూపర్‌కప్ 2017 సిహెచ్ లీగ్ 2016/2017 బుండెస్లిగా 2016/2017 డిఎఫ్‌బి-పోకల్ 2016/2017 సూపర్‌కప్ 2016 సిహెచ్ లీగ్ 2015/2016 బుండెస్లిగా 2015/2016 డిఎఫ్‌బి-పోకల్ 2015/2016 సూపర్‌కప్ 2015 సిహెచ్ లీగ్ 2014/2015 బుండెస్లిగా 2014/2015 డిఎఫ్‌బి-పోకల్ 2014/2015 సూపర్‌కప్ 2014 సిహెచ్. 2013/2014 బుండెస్లిగా 2013/2014 DFB- పోకల్ 2013/2014 క్లబ్ WC 2013 UEFA Sup.Cup 2013 సూపర్‌కప్ 2013 Ch. లీగ్ 2012/2013 బుండెస్లిగా 2012/2013 DFB- పోకల్ 2012/2013 సూపర్‌కప్ 2012 Ch. లీగ్ 2011/2012 CL QF 2011 / 2012 బుండెస్లిగా 2011/2012 డిఎఫ్‌బి-పోకల్ 2011/2012 సిహెచ్ లీగ్ 2010/2011 బుండెస్లిగా 2010/2011 డిఎఫ్‌బి-పోకల్ 2010/2011 సూపర్‌కప్ 2010 సిహెచ్ లీగ్ 2009/2010 బండ్ esliga 2009/2010 DFB- పోకల్ 2009/2010 Ch. లీగ్ 2008/2009 బుండెస్లిగా 2008/2009 DFB- పోకల్ 2008/2009 EL 2007/2008 బుండెస్లిగా 2007/2008 DFB- పోకల్ 2007/2008 లీగ్ కప్ 2007 Ch. లీగ్ 2006/2007 బుండెస్లిగా 2006/2007 DFB- పోకల్ 2006/2007 లీగ్ కప్ 2006 Ch. లీగ్ 2005/2006 బుండెస్లిగా 2005/2006 DFB- పోకల్ 2005/2006 లీగ్ కప్ 2005 Ch. లీగ్ 2004/2005 బుండెస్లిగా 2004/2005 DFB- పోకల్ 2004/2005 లీగ్ కప్ 2004 Ch. లీగ్ 2003/2004 బుండెస్లిగా 2003/2004 DFB- పోకల్ 2003/2004 లీగ్ కప్ 2003 Ch. లీగ్ 2002/2003 CL QF 2002/2003 బుండెస్లిగా 2002/2003 DFB- పోకల్ 2002/2003 లీగ్ కప్ 2002 Ch. లీగ్ 2001/2002 బుండెస్లిగా 2001/2002 DFB కప్ 2001/2002 ఇంటర్. కప్ 2001 UEFA Sup.Cup 2001 లీగ్ కప్ 2001 Ch. లీగ్ 2000/2001 బుండెస్లిగా 2000/2001 DFB- పోకల్ 2000/2001 లీగ్ కప్ 2000 Ch. లీగ్ 1999/2000 బుండెస్లిగా 1999/2000 DFB- పోకల్ 1999/2000 లీగ్ కప్ 1999 Ch. లీగ్ 1998/1999 CL QF 1998/1999 బుండెస్లిగా 1998/1999 DFB- పోకల్ 1998/1999 లీగ్ కప్ 1998 Ch. లీగ్ 1997/1998 బుండెస్లిగా 1997/1998 DFB- పోకల్ 1997/1998 లీగ్ కప్ 1997 EL 1996/1997 బుండెస్లిగా 1996/1997 DFB -పోకల్ 1996/1997 EL 1995/1996 బుండెస్లిగా 1995/1996 DFB- పోకల్ 1995/1996 Ch. లీగ్ 1994/1995 బుండెస్లిగా 1994/1995 DFB- పోకల్ 1994/1995 సూపర్‌కప్ 1994 EL 1993/1994 బుండెస్లిగా 1993/1994 DFB- పోకల్ 1993 / 1994 బుండెస్లిగా 1992/1993 డిఎఫ్‌బి-పోకల్ 1992/1993 ఇఎల్ 1991/1992 బుండెస్లిగా 1991/1992 డిఎఫ్‌బి-పోకల్ 1991/1992 సి. లీగ్ 1990/1991 బుండెస్లిగా 1990/1991 డిఎఫ్‌బి-పోకల్ 1990/1991 సూపర్‌కప్ 1990 సిహెచ్. లీగ్ 1989/1990. 1989/1990 DFB- పోకల్ 1989/1990 సూపర్‌కప్ 1989 EL 1988/1989 బుండెస్లిగా 1988/1989 DFB- పోకల్ 1988/1989 Ch. లీగ్ 1987/1988 బుండెస్లిగా 1987/1988 DFB- పోకల్ 1987/1988 సూపర్‌కప్ 1987 Ch. లీగ్ 198 Ch. 6/1987 బుండెస్లిగా 1986/1987 డిఎఫ్‌బి-పోకల్ 1986/1987 సిహెచ్ లీగ్ 1985/1986 బుండెస్లిగా 1985/1986 డిఎఫ్‌బి-పోకల్ 1985/1986 సిడబ్ల్యుసి 1984/1985 బుండెస్లిగా 1984/1985 డిఎఫ్‌బి-పోకల్ 1984/1985 ఇఎల్ 1983/1984 బుండెస్లిగా 1984 డిఎఫ్‌బి-పోకల్ 1983/1984 సిడబ్ల్యుసి 1982/1983 బుండెస్లిగా 1982/1983 డిఎఫ్‌బి-పోకల్ 1982/1983 సిహెచ్ లీగ్ 1981/1982 బుండెస్లిగా 1981/1982 డిఎఫ్‌బి-పోకల్ 1981/1982 సిహెచ్ లీగ్ 1980/1981 బుండెస్లిగా 1980/1981 డిఎఫ్‌బి-పోకల్ 1980/1981 EL 1979/1980 బుండెస్లిగా 1979/1980 DFB- పోకల్ 1979/1980 బుండెస్లిగా 1978/1979 DFB- పోకల్ 1978/1979 EL 1977/1978 బుండెస్లిగా 1977/1978 DFB- పోకల్ 1977/1978 Ch. లీగ్ 1976/1977 బుండెస్లిగా 1976 / 1977 DFB కప్ 1976/1977 ఇంటర్. కప్ 1976 UEFA Sup.Cup 1976 Ch. లీగ్ 1975/1976 బుండెస్లిగా 1975/1976 DFB- పోకల్ 1975/1976 UEFA Sup.Cup 1975 Ch. లీగ్ 1974/1975 బుండెస్లిగా 1974/1975 DFB- పోకల్ 1974/1975 Ch. లీగ్ 1973/1974 బుండెస్లిగా 1973/1974 డిఎఫ్‌బి-పోకల్ 1973/1974 సిహెచ్ లీగ్ 1972/1973 బుండెస్లిగా 1972/1973 డిఎఫ్‌బి-పోకల్ 1972/1973 లీగ్ కప్ 1972/1973 సిడబ్ల్యుసి 1971/1972 బుండెస్లిగా 1971/1972 డిఎఫ్‌బి-పోకల్ 1971/1972 ఇఎల్ 1970/1971 1970/1971 డిఎఫ్‌బి-పోకల్ 1970/1971 సిహెచ్ లీగ్ 1969/1970 బుండెస్లిగా 1969/1970 డిఎఫ్‌బి-పోకల్ 1969/1970 బుండెస్లిగా 1968/1969 డిఎఫ్‌బి-పోకల్ 1968/1969 సిడబ్ల్యుసి 1967/1968 బుండెస్లిగా 1967/1968 డిఎఫ్‌బి-పోకల్ 1967/1968 1966/1967 బుండెస్లిగా 1966/1967 డిఎఫ్‌బి-పోకల్ 1966/1967 బుండెస్లిగా 1965/1966 డిఎఫ్‌బి-పోకల్ 1965/1966 న. 1 వ లీగ్ 1964/1965 న. 1.లిగా 1963/1964 EL 1962/1963 OL South 1962/1963 OL South 1961/1962 OL South 1960/1961 OL South 1959/1960 DFB-Pokal 1956/1957 DM 1948/1949 OL South 1945/1946 DM 1943/1944 DFB -పోకల్ 1943 డిఎఫ్‌బి-పోకల్ 1940 డిఎఫ్‌బి-పోకల్ 1938 డిఎఫ్‌బి-పోకల్ 1936 డిఎఫ్‌బి-పోకల్ 1935 డిఎం 1931/1932 డిఎం 1928/1929 డిఎం 1927/1928 డిఎం 1925/1926
సార్టింగ్ సార్టింగ్ ---------------------------------------- ప్రారంభించడం ద్వారా ప్రదర్శనలు ఆడే నిమిషాల ద్వారా పేరు ద్వారా 11 ప్రత్యామ్నాయాల ద్వారా పసుపు కార్డుల ద్వారా గోల్స్ ద్వారా రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డుల ద్వారా భర్తీ చేయబడతాయి
గోల్ కీపర్
36 క్రిస్టియన్ ఫ్రచ్ట్ల్ జర్మనీ 01/28/2000
39 రాన్-థోర్బెన్ హాఫ్మన్ జర్మనీ 04/04/1999
1 మాన్యువల్ న్యూయర్ జర్మనీ 03/27/1986
26 స్వెన్ ఉల్రీచ్ జర్మనీ 08/03/1988
రక్షించండి
27 డేవిడ్ అలబా ఆస్ట్రియా 06/24/1992
17 జెరోమ్ బోటెంగ్ జర్మనీ 09/03/1988
19 అల్ఫోన్సో డేవిస్ కెనడా 11/02/2000
ఇరవై ఒకటి లుకాస్ హెర్నాండెజ్ ఫ్రాన్స్ 02/14/1996
33 లార్స్ లుకాస్ మాయి జర్మనీ 03/31/2000
రెండు ఓడ్రియోజోలా స్పెయిన్ 12/14/1995
5 బెంజమిన్ పావార్డ్ ఫ్రాన్స్ 03/28/1996
41 క్రిస్ రిచర్డ్స్ ఉపయోగాలు 03/28/2000
4 నిక్లాస్ సోలే జర్మనీ 09/03/1995
మిడ్‌ఫీల్డర్
10 కౌటిన్హో బ్రెజిల్ 06/12/1992
పదకొండు మైఖేల్ వంటకాలు ఫ్రాన్స్ 08/16/1999
18 లియోన్ గోరెట్జ్కా జర్మనీ 02/06/1995
8 జావి మార్టినెజ్ స్పెయిన్ 09/02/1988
32 జాషువా కిమ్మిచ్ జర్మనీ 02/08/1995
42 జమాల్ ముసియాలా ఇంగ్లాండ్ 02/26/2003
28 Sarpreet Singh న్యూజిలాండ్ 02/20/1999
6 థియాగో స్పెయిన్ 04/11/1991
24 కోరెంటిన్ టోలిస్సో ఫ్రాన్స్ 08/03/1994
37 పాల్ విల్ జర్మనీ 03/01/1999
ముందుకు
పదిహేను జాన్-ఫియెట్ ఆర్ప్ జర్మనీ 01/06/2000
3. 4 ఆలివర్ బాటిస్టా-మీర్ జర్మనీ 02/16/2001
29 కింగ్స్లీ కోమన్ ఫ్రాన్స్ 06/13/1996
16 లియోన్ దజాకు జర్మనీ 04/12/2001
22 సెర్జ్ గ్నాబ్రీ జర్మనీ 07/14/1995
30 వూ-యోంగ్ జియోంగ్ దక్షిణ కొరియా 09/20/1999
9 రాబర్ట్ లెవాండోవ్స్కీ పోలాండ్ 08/21/1988
25 థామస్ ముల్లెర్ జర్మనీ 09/13/1989
14 ఇవాన్ పెరిసిక్ క్రొయేషియా 02/02/1989
38 క్వాసి వ్రైడ్ట్ ఘనా 07/10/1994
35 జాషువా జిర్క్జీ నెదర్లాండ్స్ 05/22/2001
నిర్వాహకుడు
హన్సీ ఫ్లిక్ జర్మనీ 02/24/1965
గాడిద. నిర్వాహకుడు
హర్మన్ గెర్లాండ్ జర్మనీ 06/04/1954
డానీ రోహ్ల్ జర్మనీ 04/28/1989
గోల్ కీపర్-కోచ్
టోని తపలోవిక్ క్రొయేషియా 10/10/1980
సైమన్ మార్టినెల్లో ఇటలీ 11/01/1984
పీటర్ తాళాలు జర్మనీ
థామస్ విల్హెల్మి జర్మనీ 05/11/1967