బేయర్న్ మ్యూనిచ్ V VFL వోల్ఫ్స్‌బర్గ్‌పై రికార్డ్

బేయర్న్ మ్యూనిచ్ V VFL వోల్ఫ్స్‌బర్గ్‌పై రికార్డ్

బుండెస్లిగా ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 24 22 రెండు 0 69 : 16
దూరంగా 2. 3 పదిహేను 4 4 48 : 22
& మొత్తం 47 37 6 4 117 : 38
డిఎఫ్‌బి-పోకల్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 4 4 0 0 పదకొండు : రెండు
దూరంగా రెండు 1 1 0 6 : 4
& మొత్తం 6 5 1 0 17 : 6
సూపర్కప్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
దూరంగా 1 0 1 0 1 : 1
& మొత్తం 1 0 1 0 1 : 1
మొత్తం ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 28 26 రెండు 0 80 : 18
దూరంగా 26 16 6 4 55 : 27
తటస్థ స్థలం 0 0 0 0 0 : 0
& మొత్తం 54 42 8 4 135 : నాలుగు ఐదు
బుండెస్లిగా
2020/2021 12. రౌండ్ బేయర్న్ మ్యూనిచ్ - VfL వోల్ఫ్స్‌బర్గ్ 2: 1 (1: 1)
2019/2020 34. రౌండ్ VfL వోల్ఫ్స్‌బర్గ్ - బేయర్న్ మ్యూనిచ్ 0: 4 (0: 2)
2019/2020 17. రౌండ్ బేయర్న్ మ్యూనిచ్ - VfL వోల్ఫ్స్‌బర్గ్ 2: 0 (0: 0)
2018/2019 25. రౌండ్ బేయర్న్ మ్యూనిచ్ - VfL వోల్ఫ్స్‌బర్గ్ 6: 0 (2: 0)
2018/2019 8. రౌండ్ VfL వోల్ఫ్స్‌బర్గ్ - బేయర్న్ మ్యూనిచ్ 1: 3 (0: 1)
2017/2018 23. రౌండ్ VfL వోల్ఫ్స్‌బర్గ్ - బేయర్న్ మ్యూనిచ్ 1: 2 (1: 0)
2017/2018 6. రౌండ్ బేయర్న్ మ్యూనిచ్ - VfL వోల్ఫ్స్‌బర్గ్ 2: 2 (2: 0)
2016/2017 31. రౌండ్ VfL వోల్ఫ్స్‌బర్గ్ - బేయర్న్ మ్యూనిచ్ 0: 6 (0: 3)
2016/2017 14. రౌండ్ బేయర్న్ మ్యూనిచ్ - VfL వోల్ఫ్స్‌బర్గ్ 5: 0 (2: 0)
2015/2016 23. రౌండ్ VfL వోల్ఫ్స్‌బర్గ్ - బేయర్న్ మ్యూనిచ్ 0: 2 (0: 0)
2015/2016 6. రౌండ్ బేయర్న్ మ్యూనిచ్ - VfL వోల్ఫ్స్‌బర్గ్ 5: 1 (0: 1)
2014/2015 18. రౌండ్ VfL వోల్ఫ్స్‌బర్గ్ - బేయర్న్ మ్యూనిచ్ 4: 1 (2: 0)
2014/2015 1. రౌండ్ బేయర్న్ మ్యూనిచ్ - VfL వోల్ఫ్స్‌బర్గ్ 2: 1 (1: 0)
2013/2014 24. రౌండ్ VfL వోల్ఫ్స్‌బర్గ్ - బేయర్న్ మ్యూనిచ్ 1: 6 (1: 1)
2013/2014 7. రౌండ్ బేయర్న్ మ్యూనిచ్ - VfL వోల్ఫ్స్‌బర్గ్ 1: 0 (0: 0)
2012/2013 22. రౌండ్ VfL వోల్ఫ్స్‌బర్గ్ - బేయర్న్ మ్యూనిచ్ 0: 2 (0: 1)
2012/2013 5. రౌండ్ బేయర్న్ మ్యూనిచ్ - VfL వోల్ఫ్స్‌బర్గ్ 3: 0 (1: 0)
2011/2012 19. రౌండ్ బేయర్న్ మ్యూనిచ్ - VfL వోల్ఫ్స్‌బర్గ్ 2: 0 (0: 0)
2011/2012 2. రౌండ్ VfL వోల్ఫ్స్‌బర్గ్ - బేయర్న్ మ్యూనిచ్ 0: 1 (0: 0)
2010/2011 18. రౌండ్ VfL వోల్ఫ్స్‌బర్గ్ - బేయర్న్ మ్యూనిచ్ 1: 1 (0: 1)
2010/2011 1. రౌండ్ బేయర్న్ మ్యూనిచ్ - VfL వోల్ఫ్స్‌బర్గ్ 2: 1 (1: 0)
2009/2010 21. రౌండ్ VfL వోల్ఫ్స్‌బర్గ్ - బేయర్న్ మ్యూనిచ్ 1: 3 (0: 2)
2009/2010 4. రౌండ్ బేయర్న్ మ్యూనిచ్ - VfL వోల్ఫ్స్‌బర్గ్ 3: 0 (1: 0)
2008/2009 26. రౌండ్ VfL వోల్ఫ్స్‌బర్గ్ - బేయర్న్ మ్యూనిచ్ 5: 1 (1: 1)
2008/2009 9. రౌండ్ బేయర్న్ మ్యూనిచ్ - VfL వోల్ఫ్స్‌బర్గ్ 4: 2 (1: 2)
2007/2008 31. రౌండ్ VfL వోల్ఫ్స్‌బర్గ్ - బేయర్న్ మ్యూనిచ్ 0: 0 (0: 0)
2007/2008 14. రౌండ్ బేయర్న్ మ్యూనిచ్ - VfL వోల్ఫ్స్‌బర్గ్ 2: 1 (1: 0)
2006/2007 23. రౌండ్ బేయర్న్ మ్యూనిచ్ - VfL వోల్ఫ్స్‌బర్గ్ 2: 1 (1: 0)
2006/2007 6. రౌండ్ VfL వోల్ఫ్స్‌బర్గ్ - బేయర్న్ మ్యూనిచ్ 1: 0 (1: 0)
2005/2006 25. రౌండ్ VfL వోల్ఫ్స్‌బర్గ్ - బేయర్న్ మ్యూనిచ్ 0: 0 (0: 0)
2005/2006 8. రౌండ్ బేయర్న్ మ్యూనిచ్ - VfL వోల్ఫ్స్‌బర్గ్ 2: 0 (0: 0)
2004/2005 27. రౌండ్ VfL వోల్ఫ్స్‌బర్గ్ - బేయర్న్ మ్యూనిచ్ 0: 3 (0: 2)
2004/2005 10. రౌండ్ బేయర్న్ మ్యూనిచ్ - VfL వోల్ఫ్స్‌బర్గ్ 2: 0 (2: 0)
2003/2004 22. రౌండ్ బేయర్న్ మ్యూనిచ్ - VfL వోల్ఫ్స్‌బర్గ్ 2: 0 (1: 0)
2003/2004 5. రౌండ్ VfL వోల్ఫ్స్‌బర్గ్ - బేయర్న్ మ్యూనిచ్ 3: 2 (1: 0)
2002/2003 30. రౌండ్ VfL వోల్ఫ్స్‌బర్గ్ - బేయర్న్ మ్యూనిచ్ 0: 2 (0: 0)
2002/2003 13. రౌండ్ బేయర్న్ మ్యూనిచ్ - VfL వోల్ఫ్స్‌బర్గ్ 1: 0 (1: 0)
2001/2002 33. రౌండ్ VfL వోల్ఫ్స్‌బర్గ్ - బేయర్న్ మ్యూనిచ్ 0: 1 (0: 1)
2001/2002 16. రౌండ్ బేయర్న్ మ్యూనిచ్ - VfL వోల్ఫ్స్‌బర్గ్ 3: 3 (2: 1)
2000/2001 20. రౌండ్ VfL వోల్ఫ్స్‌బర్గ్ - బేయర్న్ మ్యూనిచ్ 1: 3 (1: 2)
2000/2001 3. రౌండ్ బేయర్న్ మ్యూనిచ్ - VfL వోల్ఫ్స్‌బర్గ్ 3: 1 (2: 0)
1999/2000 27. రౌండ్ VfL వోల్ఫ్స్‌బర్గ్ - బేయర్న్ మ్యూనిచ్ 1: 1 (0: 1)
1999/2000 10. రౌండ్ బేయర్న్ మ్యూనిచ్ - VfL వోల్ఫ్స్‌బర్గ్ 5: 0 (3: 0)
1998/1999 18. రౌండ్ బేయర్న్ మ్యూనిచ్ - VfL వోల్ఫ్స్‌బర్గ్ 3: 0 (1: 0)
1998/1999 1. రౌండ్ VfL వోల్ఫ్స్‌బర్గ్ - బేయర్న్ మ్యూనిచ్ 0: 1 (0: 0)
1997/1998 20. రౌండ్ VfL వోల్ఫ్స్‌బర్గ్ - బేయర్న్ మ్యూనిచ్ 2: 3 (1: 2)
1997/1998 3. రౌండ్ బేయర్న్ మ్యూనిచ్ - VfL వోల్ఫ్స్‌బర్గ్ 5: 2 (3: 1)
డిఎఫ్‌బి-పోకల్
2016/2017 16 వ రౌండ్ బేయర్న్ మ్యూనిచ్ - VfL వోల్ఫ్స్‌బర్గ్ 1: 0 (1: 0)
2015/2016 2. రౌండ్ VfL వోల్ఫ్స్‌బర్గ్ - బేయర్న్ మ్యూనిచ్ 1: 3 (0: 3)
2012/2013 సెమీ-ఫైనల్స్ బేయర్న్ మ్యూనిచ్ - VfL వోల్ఫ్స్‌బర్గ్ 6: 1 (2: 1)
2007/2008 సెమీ-ఫైనల్స్ బేయర్న్ మ్యూనిచ్ - VfL వోల్ఫ్స్‌బర్గ్ 2: 0 (0: 0)
2001/2002 16 వ రౌండ్ బేయర్న్ మ్యూనిచ్ - VfL వోల్ఫ్స్‌బర్గ్ 2: 1 (2: 1)
1997/1998 2. రౌండ్ VfL వోల్ఫ్స్‌బర్గ్ - బేయర్న్ మ్యూనిచ్ 3: 4 (2: 1, 3: 3, 3: 3) pso
సూపర్కప్
2015 చివరి VfL వోల్ఫ్స్‌బర్గ్ - బేయర్న్ మ్యూనిచ్ 5: 4 (0: 0, 1: 1, 1: 1) pso

పెనాల్టీలపై నిర్ణయించిన ఆటలకు 120 నిమిషాల తర్వాత స్కోరు ర్యాంకింగ్‌లో చేర్చబడుతుంది

రియల్ మాడ్రిడ్ vs అట్లెటికో మాడ్రిడ్ 2013