బేయర్న్ మ్యూనిచ్ »ఆర్సెనల్ ఎఫ్‌సికి వ్యతిరేకంగా రికార్డ్

బేయర్న్ మ్యూనిచ్ »ఆర్సెనల్ ఎఫ్‌సికి వ్యతిరేకంగా రికార్డ్ఫ్రెండ్లీ క్లబ్‌లు ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
తటస్థ స్థలం రెండు 0 0 1 1 : రెండు
& మొత్తం రెండు 0 0 1 1 : రెండు
ఛాంపియన్స్ లీగ్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 6 4 1 1 పదిహేను : 6
దూరంగా 6 3 1 రెండు 12 : 7
& మొత్తం 12 7 రెండు 3 27 : 13
మొత్తం ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 6 4 1 1 పదిహేను : 6
దూరంగా 6 3 1 రెండు 12 : 7
తటస్థ స్థలం రెండు 0 0 1 1 : రెండు
& మొత్తం 14 7 రెండు 4 28 : పదిహేను
ఫ్రెండ్లీ క్లబ్‌లు
2019 వారం బేయర్న్ మ్యూనిచ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 1: 2 (0: 0)
2017 వారం బేయర్న్ మ్యూనిచ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 2: 3 (1: 0, 1: 1) pso
ఛాంపియన్స్ లీగ్
2016/2017 16 వ రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - బేయర్న్ మ్యూనిచ్ 1: 5 (1: 0)
2016/2017 16 వ రౌండ్ బేయర్న్ మ్యూనిచ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 5: 1 (1: 1)
2015/2016 గ్రూప్ ఎఫ్ బేయర్న్ మ్యూనిచ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 5: 1 (3: 0)
2015/2016 గ్రూప్ ఎఫ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - బేయర్న్ మ్యూనిచ్ 2: 0 (0: 0)
2013/2014 16 వ రౌండ్ బేయర్న్ మ్యూనిచ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 1: 1 (0: 0)
2013/2014 16 వ రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - బేయర్న్ మ్యూనిచ్ 0: 2 (0: 0)
2012/2013 16 వ రౌండ్ బేయర్న్ మ్యూనిచ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 0: 2 (0: 1)
2012/2013 16 వ రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - బేయర్న్ మ్యూనిచ్ 1: 3 (0: 2)
2004/2005 16 వ రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - బేయర్న్ మ్యూనిచ్ 1: 0 (0: 0)
2004/2005 16 వ రౌండ్ బేయర్న్ మ్యూనిచ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 3: 1 (1: 0)
2000/2001 ఇంటర్మీడియట్ Gr. సి బేయర్న్ మ్యూనిచ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 1: 0 (1: 0)
2000/2001 ఇంటర్మీడియట్ Gr. సి ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - బేయర్న్ మ్యూనిచ్ 2: 2 (1: 0)

పెనాల్టీలపై నిర్ణయించిన ఆటలకు 120 నిమిషాల తర్వాత స్కోరు ర్యాంకింగ్‌లో చేర్చబడుతుంది