మాంచెస్టర్ యునైటెడ్‌పై అట్లాటికో మాడ్రిడ్ రికార్డ్

మాంచెస్టర్ యునైటెడ్‌పై అట్లాటికో మాడ్రిడ్ రికార్డ్కప్ విన్నర్స్ కప్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 1 1 0 0 3 : 0
దూరంగా 1 0 1 0 1 : 1
& మొత్తం రెండు 1 1 0 4 : 1
మొత్తం ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 1 1 0 0 3 : 0
దూరంగా 1 0 1 0 1 : 1
తటస్థ స్థలం 0 0 0 0 0 : 0
& మొత్తం రెండు 1 1 0 4 : 1

పెనాల్టీలపై నిర్ణయించిన ఆటలకు 120 నిమిషాల తర్వాత స్కోరు ర్యాంకింగ్‌లో చేర్చబడుతుంది