ఆర్సెనల్ ఎఫ్‌సి »స్క్వాడ్ 2018/2019

ఆర్సెనల్ ఎఫ్‌సి »స్క్వాడ్ 2018/2019స్క్వాడ్ స్క్వాడ్ ------------------------------------------------- ------------- 2024/2025 2023/2024 2022/2023 2021/2022 2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012 / 2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007 2005/2006 2004/2005 2003/2004 2002/2003 2001/2002 2000/2001 1999/2000 1998/1999 1997/1998 1996/1997 1995/1996 1994/1995 1993/1994 1992/1993 1991/1992 1990/1991 1989/1990 1988/1989 1987/1988 1986/1987 1985/1986 1984/1985 1983/1984 1982/1983 1981/1982 1980/1981 1979/ 1980 1978/1979 1977/1978 1976/1977 1975/1976 1974/1975 1973/1974 1972/1973 1971/1972 1970/1971 1969/1970 1968/1969 1967/1968 1966/1967 1965/1966 1964/1965 1963/1964 1962 / 1963 1961/1962 1960/1961 1959/1960 1958/1959 1957/1958 1956/1957 1955/1956 1954/1955 1953/1954 1952/1953 1951/1952 1950/1951 1949/1950 1948/1949 1947/1948 1946/1947 1945/1946 1944/1945 1943/1944 1942/1943 1941/1942 1940/1941 1939/1940 1938/1939 1937/1938 1936/1937 1935/1936 1934/1935 1933/1934 1932/1933 1 931/1932 1930/1931 1929/1930 1928/1929 1927/1928 1926/1927 1925/1926 1924/1925 1923/1924 1922/1923 1921/1922 1920/1921 1919/1920 1918/1919 1917/1918 1916/1917 1915/ 1916 1914/1915 1913/1914 1912/1913 1911/1912 1910/1911 1909/1910 1908/1909 1907/1908 1906/1907 1905/1906 1904/1905 1903/1904 1902/1903 1901/1902 1900/1901 ప్రదర్శనలు ప్రదర్శనలు ------------------------------------------------ ------------- EL 2020/2021 Pr. లీగ్ 2020/2021 FA కప్ 2020/2021 లీగ్ కప్ 2020/2021 కాం. షీల్డ్ 2020 EL 2019/2020 Pr. లీగ్ 2019/2020 FA కప్ 2019/2020 లీగ్ కప్ 2019/2020 EL 2018/2019 Pr. లీగ్ 2018/2019 FA కప్ 2018/2019 లీగ్ కప్ 2018/2019 EL 2017/2018 Pr. లీగ్ 2017/2018 FA కప్ 2017/2018 లీగ్ కప్ 2017/2018 కాం. షీల్డ్ 2017 సిహెచ్. లీగ్ 2016/2017 Pr. లీగ్ 2016/2017 FA కప్ 2016/2017 లీగ్ కప్ 2016/2017 Ch. లీగ్ 2015/2016 Pr. లీగ్ 2015/2016 FA కప్ 2015/2016 లీగ్ కప్ 2015/2016 కాం. షీల్డ్ 2015 సిహెచ్. లీగ్ 2014/2015 CL QF 2014/2015 Pr. లీగ్ 2014/2015 FA కప్ 2014/2015 లీగ్ కప్ 2014/2015 కాం. షీల్డ్ 2014 సిహెచ్. లీగ్ 2013/2014 CL QF 2013/2014 Pr. లీగ్ 2013/2014 FA కప్ 2013/2014 లీగ్ కప్ 2013/2014 Ch. లీగ్ 2012/2013 Pr. లీగ్ 2012/2013 FA కప్ 2012/2013 లీగ్ కప్ 2012/2013 Ch. లీగ్ 2011/2012 CL QF 2011/2012 Pr. లీగ్ 2011/2012 FA కప్ 2011/2012 లీగ్ కప్ 2011/2012 సిహెచ్. లీగ్ 2010/2011 Pr. లీగ్ 2010/2011 FA కప్ 2010/2011 లీగ్ కప్ 2010/2011 సిహెచ్. లీగ్ 2009/2010 CL QF 2009/2010 Pr. లీగ్ 2009/2010 FA కప్ 2009/2010 లీగ్ కప్ 2009/2010 సిహెచ్. లీగ్ 2008/2009 CL QF 2008/2009 Pr. లీగ్ 2008/2009 FA కప్ 2008/2009 లీగ్ కప్ 2008/2009 సిహెచ్. లీగ్ 2007/2008 CL QF 2007/2008 Pr. లీగ్ 2007/2008 FA కప్ 2007/2008 లీగ్ కప్ 2007/2008 Ch. లీగ్ 2006/2007 CL QF 2006/2007 Pr. లీగ్ 2006/2007 FA కప్ 2006/2007 లీగ్ కప్ 2006/2007 సిహెచ్. లీగ్ 2005/2006 Pr. లీగ్ 2005/2006 FA కప్ 2005/2006 లీగ్ కప్ 2005/2006 కాం. షీల్డ్ 2005 సిహెచ్. లీగ్ 2004/2005 Pr. లీగ్ 2004/2005 FA కప్ 2004/2005 లీగ్ కప్ 2004/2005 కాం. షీల్డ్ 2004 సిహెచ్. లీగ్ 2003/2004 Pr. లీగ్ 2003/2004 FA కప్ 2003/2004 లీగ్ కప్ 2003/2004 కాం. షీల్డ్ 2003 సిహెచ్. లీగ్ 2002/2003 Pr. లీగ్ 2002/2003 FA కప్ 2002/2003 లీగ్ కప్ 2002/2003 కాం. షీల్డ్ 2002 సిహెచ్. లీగ్ 2001/2002 Pr. లీగ్ 2001/2002 FA కప్ 2001/2002 లీగ్ కప్ 2001/2002 Ch. లీగ్ 2000/2001 Pr. లీగ్ 2000/2001 FA కప్ 2000/2001 లీగ్ కప్ 2000/2001 Ch. లీగ్ 1999/2000 EL 1999/2000 Pr. లీగ్ 1999/2000 FA కప్ 1999/2000 లీగ్ కప్ 1999/2000 కాం. షీల్డ్ 1999 సిహెచ్. లీగ్ 1998/1999 Pr. లీగ్ 1998/1999 FA కప్ 1998/1999 లీగ్ కప్ 1998/1999 కాం. షీల్డ్ 1998 EL 1997/1998 Pr. లీగ్ 1997/1998 FA కప్ 1997/1998 లీగ్ కప్ 1997/1998 EL 1996/1997 Pr. లీగ్ 1996/1997 FA కప్ 1996/1997 లీగ్ కప్ 1996/1997 Pr. లీగ్ 1995/1996 FA కప్ 1995/1996 లీగ్ కప్ 1995/1996 CWC 1994/1995 Pr. లీగ్ 1994/1995 FA కప్ 1994/1995 లీగ్ కప్ 1994/1995 UEFA Sup.Cup 1994 CWC 1993/1994 Pr. లీగ్ 1993/1994 FA కప్ 1993/1994 లీగ్ కప్ 1993/1994 కాం. షీల్డ్ 1993 Pr. లీగ్ 1992/1993 FA కప్ 1992/1993 లీగ్ కప్ 1992/1993 Ch. లీగ్ 1991/1992 Pr. లీగ్ 1991/1992 కాం. షీల్డ్ 1991 Pr. లీగ్ 1990/1991 FA కప్ 1990/1991 Pr. లీగ్ 1989/1990 కాం. షీల్డ్ 1989 Pr. లీగ్ 1988/1989 Pr. లీగ్ 1987/1988 Pr. లీగ్ 1986/1987 లీగ్ కప్ 1986/1987 Pr. లీగ్ 1985/1986 Pr. లీగ్ 1984/1985 Pr. లీగ్ 1983/1984 EL 1982/1983 Pr. లీగ్ 1982/1983 FA కప్ 1982/1983 EL 1981/1982 Pr. లీగ్ 1981/1982 Pr. లీగ్ 1980/1981 CWC 1979/1980 Pr. లీగ్ 1979/1980 FA కప్ 1979/1980 EL 1978/1979 Pr. లీగ్ 1978/1979 FA కప్ 1978/1979 Pr. లీగ్ 1977/1978 FA కప్ 1977/1978 Pr. లీగ్ 1976/1977 Pr. లీగ్ 1975/1976 Pr. లీగ్ 1974/1975 Pr. లీగ్ 1973/1974 Pr. లీగ్ 1972/1973 సిహెచ్. లీగ్ 1971/1972 Pr. లీగ్ 1971/1972 FA కప్ 1971/1972 EL 1970/1971 Pr. లీగ్ 1970/1971 FA కప్ 1970/1971 EL 1969/1970 Pr. లీగ్ 1969/1970 Pr. లీగ్ 1968/1969 Pr. లీగ్ 1967/1968 లీగ్ కప్ 1967/1968 Pr. లీగ్ 1966/1967 Pr. లీగ్ 1965/1966 Pr. లీగ్ 1964/1965 EL 1963/1964 Pr. లీగ్ 1963/1964 Pr. లీగ్ 1962/1963 Pr. లీగ్ 1961/1962 Pr. లీగ్ 1960/1961 Pr. లీగ్ 1959/1960 Pr. లీగ్ 1958/1959 Pr. లీగ్ 1957/1958 Pr. లీగ్ 1956/1957 Pr. లీగ్ 1955/1956 Pr. లీగ్ 1954/1955 Pr. లీగ్ 1953/1954 Pr. లీగ్ 1952/1953 Pr. లీగ్ 1951/1952 FA కప్ 1951/1952 Pr. లీగ్ 1950/1951 Pr. లీగ్ 1949/1950 FA కప్ 1949/1950 Pr. లీగ్ 1948/1949 Pr. లీగ్ 1947/1948 Pr. లీగ్ 1946/1947 Pr. లీగ్ 1938/1939 Pr. లీగ్ 1937/1938
సార్టింగ్ సార్టింగ్ ---------------------------------------- ప్రారంభించడం ద్వారా ప్రదర్శనలు ఆడే నిమిషాల ద్వారా పేరు ద్వారా 11 ప్రత్యామ్నాయాల ద్వారా పసుపు కార్డుల ద్వారా గోల్స్ ద్వారా రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డుల ద్వారా భర్తీ చేయబడతాయి
గోల్ కీపర్
1 పీటర్ సెచ్ చెక్ రిపబ్లిక్ 05/20/1982
44 డెజన్ ఇలీవ్ ఉత్తర మాసిడోనియా 02/25/1995
19 బెర్న్డ్ లెనో జర్మనీ 03/04/1992
రక్షించండి
రెండు హెక్టర్ బెల్లెరాన్ స్పెయిన్ 03/19/1995
16 రాబ్ హోల్డింగ్ ఇంగ్లాండ్ 09/20/1995
25 కార్ల్ జెంకిన్సన్ ఇంగ్లాండ్ 02/08/1992
53 జూలియో ప్లెగుజులో స్పెయిన్ 01/26/1997
31 సీడ్ కోలాసినాక్ బోస్నియా-హెర్జెగోవినా 06/20/1993
6 లారెంట్ కోస్సిల్నీ ఫ్రాన్స్ 09/10/1985
12 స్టీఫన్ లిచ్ట్‌స్టైనర్ స్విట్జర్లాండ్ 01/16/1984
27 కాన్స్టాంటినోస్ మావ్రోపనోస్ గ్రీస్ 12/11/1997
47 జెక్ మెడ్లీ ఇంగ్లాండ్ 07/09/2000
ఇరవై ష్కోడ్రాన్ ముస్తఫీ జర్మనీ 04/17/1992
18 నాచో మోన్రియల్ స్పెయిన్ 02/26/1986
63 జోర్డి ఒసే-టుటు ఇంగ్లాండ్ 10/02/1998
5 సోక్రటిస్ పాపాస్టాథోపౌలోస్ గ్రీస్ 06/09/1988
87 బుకాయో సాకా ఇంగ్లాండ్ 09/05/2001
మిడ్‌ఫీల్డర్
4 మొహమ్మద్ ఎల్నేనీ ఈజిప్ట్ 07/11/1992
47 చార్లీ గిల్మర్ స్కాట్లాండ్ 02/11/1999
29 మాటియో గుండౌజీ ఫ్రాన్స్ 04/14/1999
పదిహేను ఐన్స్లీ మైట్లాండ్-నైల్స్ ఇంగ్లాండ్ 08/29/1997
7 హెన్రిఖ్ మిఖిటారియన్ అర్మేనియా 01/21/1989
10 మెసూట్ ఓజిల్ జర్మనీ 10/15/1988
8 ఆరోన్ రామ్సే వేల్స్ 12/26/1990
పదకొండు లుకాస్ టోర్రెరా ఉరుగ్వే 02/11/1996
59 జో విల్లోక్ ఇంగ్లాండ్ 08/20/1999
3. 4 గ్రానిట్ షాకా స్విట్జర్లాండ్ 09/27/1992
ముందుకు
14 పియరీ-ఎమెరిక్ అబామెయాంగ్ గాబన్ 06/18/1989
17 అలెక్స్ ఐవోబి నైజీరియా 05/03/1996
72 టైరీస్ జాన్-జూల్స్ ఇంగ్లాండ్ 02/14/2001
9 అలెగ్జాండర్ లాకాజెట్ ఫ్రాన్స్ 05/28/1991
49 ఎడ్డీ న్కేటియా ఇంగ్లాండ్ 05/30/1999
2. 3 డానీ వెల్బెక్ ఇంగ్లాండ్ 11/26/1990
నిర్వాహకుడు
యునాయ్ ఎమెరీ స్పెయిన్ 11/03/1971
గాడిద. నిర్వాహకుడు
స్టీవ్ బౌల్డ్ ఇంగ్లాండ్ 11/16/1962
కార్సిడో స్పెయిన్ 08/19/1973
విక్టర్ మానాస్ స్పెయిన్
పట్టణం స్పెయిన్ 04/12/1976
గోల్ కీపర్-కోచ్
సాల్ బిబ్బో ఇంగ్లాండ్ 08/24/1974
జేవియర్ గార్సియా స్పెయిన్ 07/04/1979
జూలెన్ మసాచ్ స్పెయిన్ 01/27/1967
డారెన్ బర్గెస్ ఆస్ట్రేలియా
చాడ్ ఫోర్సిథ్ ఉపయోగాలు 06/08/1973