వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్‌పై ఆర్సెనల్ ఎఫ్‌సి »రికార్డ్

వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్‌పై ఆర్సెనల్ ఎఫ్‌సి »రికార్డ్ప్రీమియర్ లీగ్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 63 36 13 14 115 : 63
దూరంగా 62 26 ఇరవై ఒకటి పదిహేను 99 : 76
& మొత్తం 125 62 3. 4 29 214 : 139
FA కప్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 6 1 3 రెండు 5 : 7
దూరంగా 7 3 3 1 పదకొండు : 12
తటస్థ స్థలం రెండు 0 0 రెండు 0 : రెండు
& మొత్తం పదిహేను 4 6 5 16 : ఇరవై ఒకటి
లీగ్ కప్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద రెండు 1 0 1 రెండు : 3
దూరంగా 1 1 0 0 రెండు : 1
& మొత్తం 3 రెండు 0 1 4 : 4
మొత్తం ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 71 38 16 17 122 : 73
దూరంగా 70 30 24 16 112 : 89
తటస్థ స్థలం రెండు 0 0 రెండు 0 : రెండు
& మొత్తం 143 68 40 35 2. 3. 4 : 164
ప్రీమియర్ లీగ్
2020/2021 2. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 2: 1 (1: 1)
2019/2020 29. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 1: 0 (0: 0)
2019/2020 16. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 1: 3 (1: 0)
2018/2019 22. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 1: 0 (0: 0)
2018/2019 3. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 3: 1 (1: 1)
2017/2018 35. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 4: 1 (0: 0)
2017/2018 17. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 0: 0 (0: 0)
2016/2017 31. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 3: 0 (0: 0)
2016/2017 14. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 1: 5 (0: 1)
2015/2016 33. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 3: 3 (2: 2)
2015/2016 1. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 0: 2 (0: 1)
2014/2015 29. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 3: 0 (1: 0)
2014/2015 19. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 1: 2 (0: 2)
2013/2014 34. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 3: 1 (1: 1)
2013/2014 18. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 1: 3 (0: 0)
2012/2013 19. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 5: 1 (1: 1)
2012/2013 7. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 1: 3 (1: 1)
2010/2011 23. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 0: 3 (0: 2)
2010/2011 10. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 1: 0 (0: 0)
2009/2010 31. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 2: 0 (1: 0)
2009/2010 10. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 2: 2 (0: 2)
2008/2009 24. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 0: 0 (0: 0)
2008/2009 9. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 0: 2 (0: 0)
2007/2008 21. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 2: 0 (2: 0)
2007/2008 8. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 0: 1 (0: 1)
2006/2007 32. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 0: 1 (0: 1)
2006/2007 11. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 1: 0 (0: 0)
2005/2006 24. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 2: 3 (1: 2)
2005/2006 7. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 0: 0 (0: 0)
2002/2003 24. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 3: 1 (1: 1)
2002/2003 2. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 2: 2 (1: 0)
2001/2002 31. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 2: 0 (0: 0)
2001/2002 17. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 1: 1 (1: 1)
2000/2001 29. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 3: 0 (3: 0)
2000/2001 10. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 1: 2 (0: 2)
1999/2000 35. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 2: 1 (0: 1)
1999/2000 10. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 2: 1 (1: 0)
1998/1999 24. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 0: 4 (0: 2)
1998/1999 19. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 1: 0 (1: 0)
1997/1998 28. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 0: 0 (0: 0)
1997/1998 8. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 4: 0 (4: 0)
1996/1997 20. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 1: 2 (0: 1)
1996/1997 1. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 2: 0 (2: 0)
1995/1996 28. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 0: 1 (0: 1)
1995/1996 6. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 1: 0 (0: 0)
1994/1995 32. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 0: 1 (0: 1)
1994/1995 7. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 0: 2 (0: 1)
1993/1994 41. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 0: 2 (0: 0)
1993/1994 16. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 0: 0 (0: 0)
1991/1992 34. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 0: 2 (0: 1)
1991/1992 15. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 0: 1 (0: 0)
1988/1989 23. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 2: 1 (0: 0)
1988/1989 6. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 1: 4 (1: 2)
1987/1988 30. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 0: 1 (0: 0)
1987/1988 9. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 1: 0 (0: 0)
1986/1987 35. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 3: 1 (1: 1)
1986/1987 14. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 0: 0 (0: 0)
1985/1986 33. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 1: 0 (0: 0)
1985/1986 12. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 0: 0 (0: 0)
1984/1985 30. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 2: 1 (0: 1)
1984/1985 12. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 3: 1 (2: 1)
1983/1984 41. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 3: 3 (2: 3)
1983/1984 17. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 3: 1 (1: 0)
1982/1983 27. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 1: 3 (0: 3)
1982/1983 8. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 2: 3 (1: 2)
1981/1982 39. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 2: 0 (2: 0)
1981/1982 18. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 1: 2 (0: 2)
1977/1978 30. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 2: 2 (0: 2)
1977/1978 8. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 3: 0 (1: 0)
1976/1977 28. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 2: 3 (1: 2)
1976/1977 5. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 0: 2 (0: 1)
1975/1976 35. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 6: 1 (4: 1)
1975/1976 19. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 1: 0 (1: 0)
1974/1975 39. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 1: 0 (1: 0)
1974/1975 15. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 3: 0 (2: 0)
1973/1974 37. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 0: 0 (0: 0)
1973/1974 17. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 1: 3 (1: 1)
1972/1973 42. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 1: 2 (0: 2)
1972/1973 6. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 1: 0 (1: 0)
1971/1972 41. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 2: 1 (1: 1)
1971/1972 20. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 0: 0 (0: 0)
1970/1971 24. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 2: 0 (1: 0)
1970/1971 2. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 0: 0 (0: 0)
1969/1970 42. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 2: 1 (0: 0)
1969/1970 6. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 1: 1 (0: 1)
1968/1969 26. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 1: 2 (0: 0)
1968/1969 16. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 0: 0 (0: 0)
1967/1968 31. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 1: 1 (0: 0)
1967/1968 18. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 0: 0 (0: 0)
1966/1967 4. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 2: 2 (0: 0)
1966/1967 2. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 2: 1 (0: 0)
1965/1966 39. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 2: 1 (0: 0)
1965/1966 18. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 3: 2 (0: 0)
1964/1965 36. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 2: 1 (0: 0)
1964/1965 18. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 0: 3 (0: 0)
1963/1964 35. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 1: 1 (0: 0)
1963/1964 17. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 3: 3 (0: 0)
1962/1963 32. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 0: 4 (0: 2)
1962/1963 13. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 1: 1 (1: 0)
1961/1962 40. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 3: 3 (1: 1)
1961/1962 20. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 2: 2 (2: 1)
1960/1961 35. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 0: 0 (0: 0)
1960/1961 16. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 6: 0 (2: 0)
1959/1960 36. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 0: 0 (0: 0)
1959/1960 17. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 1: 3 (1: 1)
1958/1959 36. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 1: 2 (1: 1)
1958/1959 16. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 0: 0 (0: 0)
1931/1932 33. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 1: 1
1931/1932 15. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 4: 1
1930/1931 31. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 2: 4
1930/1931 12. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 1: 1
1929/1930 30. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 3: 2
1929/1930 13. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 0: 1
1928/1929 29. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 3: 4
1928/1929 11. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 2: 3
1927/1928 26. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 2: 2
1927/1928 8. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 2: 2
1926/1927 30. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 7: 0
1926/1927 11. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 2: 2
1925/1926 10. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 0: 4
1925/1926 7. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 3: 2
1924/1925 33. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 1: 2
1924/1925 8. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 1: 0
1923/1924 5. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 4: 1
1923/1924 2. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 1: 0
FA కప్
2009/2010 3. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 1: 2 (1: 0)
1997/1998 క్వార్టర్-ఫైనల్స్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 3: 4 (0: 1, 1: 1, 1: 1) pso
1997/1998 క్వార్టర్-ఫైనల్స్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 1: 1 (1: 1)
1988/1989 3. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 0: 1
1988/1989 3. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 2: 2
1979/1980 చివరి వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 1: 0 (1: 0)
1974/1975 క్వార్టర్-ఫైనల్స్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 0: 2
1945/1946 3. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 1: 0
1945/1946 3. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 6: 0
1929/1930 క్వార్టర్-ఫైనల్స్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 0: 3
1924/1925 1. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 1: 0
1924/1925 1. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 2: 2
1924/1925 1. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 0: 0
1905/1906 1. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - వూల్విచ్ ఆర్సెనల్ 2: 3
1905/1906 1. రౌండ్ వూల్విచ్ ఆర్సెనల్ - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 1: 1
లీగ్ కప్
2017/2018 క్వార్టర్-ఫైనల్స్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 1: 0 (1: 0)
1997/1998 క్వార్టర్-ఫైనల్స్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 1: 2 (0: 1)
1966/1967 3. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 1: 3

పెనాల్టీలపై నిర్ణయించిన ఆటలకు 120 నిమిషాల తర్వాత స్కోరు ర్యాంకింగ్‌లో చేర్చబడుతుంది