ఆర్సెనల్ ఎఫ్‌సి She షెఫీల్డ్ యునైటెడ్‌పై రికార్డ్

ఆర్సెనల్ ఎఫ్‌సి She షెఫీల్డ్ యునైటెడ్‌పై రికార్డ్ప్రీమియర్ లీగ్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 49 31 9 9 116 : 52
దూరంగా 48 8 14 26 62 : 101
& మొత్తం 97 39 2. 3 35 178 : 153
FA కప్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 5 1 3 1 7 : 8
దూరంగా 6 3 1 రెండు 10 : 7
తటస్థ స్థలం రెండు రెండు 0 0 రెండు : 0
& మొత్తం 13 6 4 3 19 : పదిహేను
లీగ్ కప్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 3 రెండు 1 0 8 : 0
దూరంగా 4 రెండు 0 రెండు 5 : 4
& మొత్తం 7 4 1 రెండు 13 : 4
మొత్తం ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 57 3. 4 13 10 131 : 60
దూరంగా 58 13 పదిహేను 30 77 : 112
తటస్థ స్థలం రెండు రెండు 0 0 రెండు : 0
& మొత్తం 117 49 28 40 210 : 172
ప్రీమియర్ లీగ్
2020/2021 4. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ 2: 1 (0: 0)
2019/2020 23. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ 1: 1 (1: 0)
2019/2020 9. రౌండ్ షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 1: 0 (1: 0)
2006/2007 21. రౌండ్ షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 1: 0 (1: 0)
2006/2007 6. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ 3: 0 (0: 0)
1993/1994 37. రౌండ్ షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 1: 1 (0: 0)
1993/1994 23. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ 3: 0 (2: 0)
1992/1993 23. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ 1: 1 (1: 0)
1992/1993 9. రౌండ్ షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 1: 1 (0: 0)
1991/1992 39. రౌండ్ షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 1: 1 (1: 0)
1991/1992 10. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ 5: 2 (4: 0)
1990/1991 34. రౌండ్ షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 0: 2 (0: 1)
1990/1991 20. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ 4: 1 (0: 1)
1975/1976 27. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ 1: 0 (0: 0)
1975/1976 2. రౌండ్ షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 1: 3 (1: 1)
1974/1975 38. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ 1: 0 (1: 0)
1974/1975 25. రౌండ్ షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 1: 1 (1: 1)
1973/1974 6. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ 1: 0 (0: 0)
1973/1974 4. రౌండ్ షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 5: 0 (4: 0)
1972/1973 32. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ 3: 2 (1: 1)
1972/1973 12. రౌండ్ షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 1: 0 (1: 0)
1971/1972 27. రౌండ్ షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 0: 5 (0: 2)
1971/1972 4. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ 0: 1 (0: 1)
1967/1968 26. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ 1: 1 (0: 0)
1967/1968 7. రౌండ్ షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 2: 4 (0: 0)
1966/1967 34. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ 2: 0 (0: 0)
1966/1967 20. రౌండ్ షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 1: 1 (0: 0)
1965/1966 36. రౌండ్ షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 3: 0 (0: 0)
1965/1966 16. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ 6: 2 (0: 0)
1964/1965 33. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ 1: 1 (0: 0)
1964/1965 15. రౌండ్ షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 4: 0 (0: 0)
1963/1964 37. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ 1: 3 (0: 0)
1963/1964 16. రౌండ్ షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 2: 2 (0: 0)
1962/1963 39. రౌండ్ షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 3: 3 (3: 2)
1962/1963 17. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ 1: 0 (0: 0)
1961/1962 42. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ 2: 0 (1: 0)
1961/1962 21. రౌండ్ షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 2: 1 (1: 0)
1955/1956 33. రౌండ్ షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 0: 2 (0: 2)
1955/1956 17. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ 2: 1 (2: 1)
1954/1955 27. రౌండ్ షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 1: 1 (1: 1)
1954/1955 7. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ 4: 0 (4: 0)
1953/1954 5. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ 1: 1 (0: 0)
1953/1954 3. రౌండ్ షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 1: 0 (0: 0)
1948/1949 26. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ 5: 3 (4: 1)
1948/1949 5. రౌండ్ షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 1: 1 (1: 0)
1947/1948 25. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ 3: 2 (1: 0)
1947/1948 3. రౌండ్ షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 1: 2 (0: 0)
1946/1947 33. రౌండ్ షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 2: 1 (1: 1)
1946/1947 14. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ 2: 3 (2: 1)
1933/1934 42. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ 2: 0
1933/1934 20. రౌండ్ షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 1: 3
1932/1933 42. రౌండ్ షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 3: 1
1932/1933 20. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ 9: 2
1931/1932 22. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ 0: 2
1931/1932 21. రౌండ్ షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 4: 1
1930/1931 28. రౌండ్ షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 1: 1
1930/1931 9. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ 1: 1
1929/1930 37. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ 8: 1
1929/1930 19. రౌండ్ షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 4: 1
1928/1929 33. రౌండ్ షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 2: 2
1928/1929 14. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ 2: 0
1927/1928 25. రౌండ్ షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 6: 4
1927/1928 3. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ 6: 1
1926/1927 25. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ 1: 1
1926/1927 3. రౌండ్ షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 4: 0
1925/1926 32. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ 4: 0
1925/1926 13. రౌండ్ షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 4: 0
1924/1925 27. రౌండ్ షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 2: 1
1924/1925 6. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ 2: 0
1923/1924 29. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ 1: 3
1923/1924 27. రౌండ్ షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 3: 1
1922/1923 42. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ 2: 0
1922/1923 9. రౌండ్ షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 2: 1
1921/1922 3. రౌండ్ షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 4: 1
1921/1922 1. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ 1: 2
1920/1921 38. రౌండ్ షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 1: 1
1920/1921 36. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ 2: 6
1919/1920 32. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ 3: 0
1919/1920 31. రౌండ్ షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 2: 0
1912/1913 24. రౌండ్ వూల్విచ్ ఆర్సెనల్ - షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ 1: 3
1912/1913 5. రౌండ్ షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ - వూల్విచ్ ఆర్సెనల్ 1: 3
1911/1912 24. రౌండ్ వూల్విచ్ ఆర్సెనల్ - షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ 3: 1
1911/1912 4. రౌండ్ షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ - వూల్విచ్ ఆర్సెనల్ 2: 1
1910/1911 21. రౌండ్ షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ - వూల్విచ్ ఆర్సెనల్ 3: 2
1910/1911 3. రౌండ్ వూల్విచ్ ఆర్సెనల్ - షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ 0: 0
1909/1910 22. రౌండ్ షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ - వూల్విచ్ ఆర్సెనల్ 2: 0
1909/1910 2. రౌండ్ వూల్విచ్ ఆర్సెనల్ - షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ 0: 0
1908/1909 33. రౌండ్ వూల్విచ్ ఆర్సెనల్ - షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ 1: 0
1908/1909 11. రౌండ్ షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ - వూల్విచ్ ఆర్సెనల్ 1: 1
1907/1908 29. రౌండ్ షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ - వూల్విచ్ ఆర్సెనల్ 2: 2
1907/1908 11. రౌండ్ వూల్విచ్ ఆర్సెనల్ - షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ 5: 1
1906/1907 28. రౌండ్ వూల్విచ్ ఆర్సెనల్ - షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ 0: 1
1906/1907 9. రౌండ్ షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ - వూల్విచ్ ఆర్సెనల్ 4: 2
1905/1906 23. రౌండ్ వూల్విచ్ ఆర్సెనల్ - షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ 5: 1
1905/1906 2. రౌండ్ షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ - వూల్విచ్ ఆర్సెనల్ 3: 1
1904/1905 20. రౌండ్ షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ - వూల్విచ్ ఆర్సెనల్ 4: 0
1904/1905 18. రౌండ్ వూల్విచ్ ఆర్సెనల్ - షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ 1: 0
FA కప్
2019/2020 క్వార్టర్-ఫైనల్స్ షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 1: 2 (0: 1)
2004/2005 16 వ రౌండ్ షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 2: 4 (0: 0, 0: 0, 0: 0) pso
2004/2005 16 వ రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ 1: 1 (0: 0)
2002/2003 సెమీ-ఫైనల్స్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ 1: 0 (1: 0)
1998/1999 16 వ రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ 2: 1 (2: 0)
1995/1996 3. రౌండ్ షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 1: 0 (0: 0)
1995/1996 3. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ 1: 1 (0: 0)
1977/1978 3. రౌండ్ షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 0: 5
1958/1959 16 వ రౌండ్ షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 3: 0
1958/1959 16 వ రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ 2: 2
1935/1936 చివరి ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ 1: 0 (0: 0)
1926/1927 3. రౌండ్ షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 2: 3
1902/1903 1. రౌండ్ వూల్విచ్ ఆర్సెనల్ - షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ 1: 3

పెనాల్టీలపై నిర్ణయించిన ఆటలకు 120 నిమిషాల తర్వాత స్కోరు ర్యాంకింగ్‌లో చేర్చబడుతుంది

fc బార్సిలోనా vs సెల్టా డి విగో

ఆసక్తికరమైన కథనాలు

ప్రీమియర్ లీగ్ 2018/2019

ప్రీమియర్ లీగ్ 2018/2019

షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ సౌత్ స్టాండ్‌ను 5,400 సీట్ల ద్వారా విస్తరించడానికి ప్రయత్నిస్తుంది

షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ సౌత్ స్టాండ్‌ను 5,400 సీట్ల ద్వారా విస్తరించడానికి ప్రయత్నిస్తుంది

మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ »సుందర్‌ల్యాండ్ AFC కి వ్యతిరేకంగా రికార్డ్

మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ »సుందర్‌ల్యాండ్ AFC కి వ్యతిరేకంగా రికార్డ్

లిన్ఫీల్డ్

లిన్ఫీల్డ్

కోపా అమెరికా 2021: బెట్టింగ్ చిట్కాలు & అంచనాలు మరియు ఆడ్స్

కోపా అమెరికా 2021: బెట్టింగ్ చిట్కాలు & అంచనాలు మరియు ఆడ్స్

మెక్సికో »ప్రైమెరా డివిసియన్ 2020/2021 క్లాసురా» 4. రౌండ్ »మజాటాలిన్ ఎఫ్‌సి - సిఎఫ్ పచుకా 1: 0

మెక్సికో »ప్రైమెరా డివిసియన్ 2020/2021 క్లాసురా» 4. రౌండ్ »మజాటాలిన్ ఎఫ్‌సి - సిఎఫ్ పచుకా 1: 0

U20 ప్రపంచ కప్ »వార్తలు

U20 ప్రపంచ కప్ »వార్తలు

లీసెస్టర్ సిటీ W వాట్ఫోర్డ్ ఎఫ్‌సికి వ్యతిరేకంగా రికార్డ్

లీసెస్టర్ సిటీ W వాట్ఫోర్డ్ ఎఫ్‌సికి వ్యతిరేకంగా రికార్డ్

WC క్వాలిఫైయర్స్ దక్షిణ అమెరికా 2020-2021 »షెడ్యూల్

WC క్వాలిఫైయర్స్ దక్షిణ అమెరికా 2020-2021 »షెడ్యూల్

ఎవర్టన్ ఎఫ్‌సి Che చెల్సియా ఎఫ్‌సికి వ్యతిరేకంగా రికార్డ్

ఎవర్టన్ ఎఫ్‌సి Che చెల్సియా ఎఫ్‌సికి వ్యతిరేకంగా రికార్డ్


కేటగిరీలు