ఆర్సెనల్ ఎఫ్‌సి R ఆర్‌సి లెన్స్‌కు వ్యతిరేకంగా రికార్డ్

ఆర్సెనల్ ఎఫ్‌సి R ఆర్‌సి లెన్స్‌కు వ్యతిరేకంగా రికార్డ్ఛాంపియన్స్ లీగ్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 1 0 0 1 0 : 1
దూరంగా 1 0 1 0 1 : 1
& మొత్తం రెండు 0 1 1 1 : రెండు
యూరోపా లీగ్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 1 1 0 0 1 : 0
దూరంగా 1 1 0 0 రెండు : 1
& మొత్తం రెండు రెండు 0 0 3 : 1
మొత్తం ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద రెండు 1 0 1 1 : 1
దూరంగా రెండు 1 1 0 3 : రెండు
తటస్థ స్థలం 0 0 0 0 0 : 0
& మొత్తం 4 రెండు 1 1 4 : 3
ఛాంపియన్స్ లీగ్
1998/1999 గ్రూప్ ఇ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - ఆర్‌సి లెన్స్ 0: 1 (0: 0)
1998/1999 గ్రూప్ ఇ ఆర్‌సి లెన్స్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 1: 1 (0: 0)

పెనాల్టీలపై నిర్ణయించిన ఆటలకు 120 నిమిషాల తర్వాత స్కోరు ర్యాంకింగ్‌లో చేర్చబడుతుంది