నాటింగ్‌హామ్ ఫారెస్ట్‌కు వ్యతిరేకంగా ఆర్సెనల్ ఎఫ్‌సి »రికార్డ్

నాటింగ్‌హామ్ ఫారెస్ట్‌కు వ్యతిరేకంగా ఆర్సెనల్ ఎఫ్‌సి »రికార్డ్ప్రీమియర్ లీగ్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 44 24 14 6 73 : 39
దూరంగా 44 19 6 19 57 : 60
& మొత్తం 88 43 ఇరవై 25 130 : 99
ఛాంపియన్‌షిప్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద రెండు రెండు 0 0 10 : రెండు
దూరంగా రెండు 0 రెండు 0 1 : 1
& మొత్తం 4 రెండు రెండు 0 పదకొండు : 3
FA కప్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద రెండు 1 0 1 3 : రెండు
దూరంగా రెండు 1 0 1 3 : 4
& మొత్తం 4 రెండు 0 రెండు 6 : 6
లీగ్ కప్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 3 3 0 0 9 : 0
దూరంగా 1 1 0 0 4 : 0
& మొత్తం 4 4 0 0 13 : 0
మొత్తం ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 51 30 14 7 95 : 43
దూరంగా 49 ఇరవై ఒకటి 8 ఇరవై 65 : 65
తటస్థ స్థలం 0 0 0 0 0 : 0
& మొత్తం 100 51 22 27 160 : 108
ప్రీమియర్ లీగ్
1998/1999 22. రౌండ్ నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 0: 1 (0: 1)
1998/1999 1. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ 2: 1 (0: 0)
1996/1997 37. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ 2: 0 (0: 0)
1996/1997 18. రౌండ్ నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 2: 1 (0: 0)
1995/1996 26. రౌండ్ నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 0: 1 (0: 0)
1995/1996 4. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ 1: 1 (1: 0)
1994/1995 30. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ 1: 0 (0: 0)
1994/1995 17. రౌండ్ నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 2: 2 (1: 0)
1992/1993 33. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ 1: 1 (0: 0)
1992/1993 12. రౌండ్ నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 0: 1 (0: 1)
1991/1992 31. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ 3: 3 (1: 2)
1991/1992 19. రౌండ్ నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 3: 2 (1: 0)
1990/1991 25. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ 1: 1 (1: 0)
1990/1991 6. రౌండ్ నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 0: 2 (0: 1)
1989/1990 25. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ 3: 0 (1: 0)
1989/1990 6. రౌండ్ నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 1: 2 (1: 1)
1988/1989 28. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ 1: 3 (1: 3)
1988/1989 11. రౌండ్ నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 1: 4 (1: 1)
1987/1988 22. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ 0: 2 (0: 1)
1987/1988 7. రౌండ్ నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 0: 1 (0: 1)
1986/1987 29. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ 0: 0 (0: 0)
1986/1987 8. రౌండ్ నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 1: 0 (1: 0)
1985/1986 38. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ 1: 1 (1: 0)
1985/1986 14. రౌండ్ నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 3: 2 (1: 0)
1984/1985 34. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ 1: 1 (0: 1)
1984/1985 2. రౌండ్ నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 2: 0 (0: 0)
1983/1984 29. రౌండ్ నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 0: 1 (0: 0)
1983/1984 10. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ 4: 1 (2: 0)
1982/1983 30. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ 0: 0 (0: 0)
1982/1983 11. రౌండ్ నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 3: 0 (1: 0)
1981/1982 37. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ 2: 0 (1: 0)
1981/1982 15. రౌండ్ నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 1: 2 (1: 0)
1980/1981 31. రౌండ్ నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 3: 1 (2: 1)
1980/1981 8. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ 1: 0 (0: 0)
1979/1980 39. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ 0: 0 (0: 0)
1979/1980 18. రౌండ్ నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 1: 1 (0: 1)
1978/1979 25. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ 2: 1 (0: 1)
1978/1979 5. రౌండ్ నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 2: 1 (0: 1)
1977/1978 26. రౌండ్ నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 2: 0 (1: 0)
1977/1978 4. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ 3: 0 (1: 0)
1971/1972 36. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ 3: 0 (0: 0)
1971/1972 23. రౌండ్ నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 1: 1 (1: 1)
1970/1971 38. రౌండ్ నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 0: 3 (0: 2)
1970/1971 11. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ 4: 0 (1: 0)
1969/1970 26. రౌండ్ నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 1: 1 (0: 0)
1969/1970 5. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ 2: 1 (0: 0)
1968/1969 29. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ 1: 1 (0: 0)
1968/1969 19. రౌండ్ నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 0: 2 (0: 0)
1967/1968 22. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ 3: 0 (0: 0)
1967/1968 3. రౌండ్ నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 2: 0 (0: 0)
1966/1967 39. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ 1: 1 (0: 0)
1966/1967 18. రౌండ్ నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 2: 1 (0: 0)
1965/1966 8. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ 1: 0 (0: 0)
1965/1966 6. రౌండ్ నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 0: 1 (0: 0)
1964/1965 34. రౌండ్ నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 3: 0 (0: 0)
1964/1965 10. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ 0: 3 (0: 0)
1963/1964 33. రౌండ్ నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 2: 0 (0: 0)
1963/1964 15. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ 4: 2 (0: 0)
1962/1963 37. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ 0: 0 (0: 0)
1962/1963 18. రౌండ్ నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 3: 0 (1: 0)
1961/1962 37. రౌండ్ నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 0: 1 (0: 0)
1961/1962 18. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ 2: 1 (1: 1)
1960/1961 25. రౌండ్ నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 3: 5 (1: 2)
1960/1961 3. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ 3: 0 (1: 0)
1959/1960 4. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ 1: 1 (1: 0)
1959/1960 2. రౌండ్ నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 0: 3 (0: 1)
1958/1959 38. రౌండ్ నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 1: 1 (0: 0)
1958/1959 17. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ 3: 1 (2: 0)
1957/1958 38. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ 1: 1 (1: 1)
1957/1958 16. రౌండ్ నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 4: 0 (3: 0)
1924/1925 23. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ 2: 1
1924/1925 1. రౌండ్ నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 0: 2
1923/1924 33. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ 1: 0
1923/1924 32. రౌండ్ నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 2: 1
1922/1923 30. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ 2: 0
1922/1923 29. రౌండ్ నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 2: 1
1910/1911 25. రౌండ్ వూల్విచ్ ఆర్సెనల్ - నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ 3: 2
1910/1911 9. రౌండ్ నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ - వూల్విచ్ ఆర్సెనల్ 2: 3
1909/1910 27. రౌండ్ నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ - వూల్విచ్ ఆర్సెనల్ 1: 1
1909/1910 8. రౌండ్ వూల్విచ్ ఆర్సెనల్ - నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ 0: 1
1908/1909 31. రౌండ్ వూల్విచ్ ఆర్సెనల్ - నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ 1: 2
1908/1909 13. రౌండ్ నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ - వూల్విచ్ ఆర్సెనల్ 0: 1
1907/1908 31. రౌండ్ నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ - వూల్విచ్ ఆర్సెనల్ 1: 0
1907/1908 13. రౌండ్ వూల్విచ్ ఆర్సెనల్ - నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ 3: 1
1905/1906 32. రౌండ్ వూల్విచ్ ఆర్సెనల్ - నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ 3: 1
1905/1906 14. రౌండ్ నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ - వూల్విచ్ ఆర్సెనల్ 3: 1
1904/1905 18. రౌండ్ నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ - వూల్విచ్ ఆర్సెనల్ 0: 3
1904/1905 8. రౌండ్ వూల్విచ్ ఆర్సెనల్ - నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ 0: 3

పెనాల్టీలపై నిర్ణయించిన ఆటలకు 120 నిమిషాల తర్వాత స్కోరు ర్యాంకింగ్‌లో చేర్చబడుతుంది

ప్రీమియర్ లీగ్ టాప్ స్కోరర్లు ఒక సీజన్‌లో ఆల్ టైమ్