మాంచెస్టర్ సిటీకి వ్యతిరేకంగా ఆర్సెనల్ FC »రికార్డ్

మాంచెస్టర్ సిటీపై ఆర్సెనల్ ఎఫ్‌సి »రికార్డ్ప్రీమియర్ లీగ్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 86 యాభై ఇరవై ఒకటి పదిహేను 155 : 82
దూరంగా 86 33 ఇరవై ఒకటి 32 125 : 121
& మొత్తం 172 83 42 47 280 : 203
ఛాంపియన్‌షిప్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 7 3 1 3 9 : 8
దూరంగా 7 1 1 5 6 : 17
& మొత్తం 14 4 రెండు 8 పదిహేను : 25
FA కప్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 3 రెండు 0 1 3 : రెండు
దూరంగా 1 1 0 0 రెండు : 1
తటస్థ స్థలం 1 1 0 0 రెండు : 1
& మొత్తం 5 4 0 1 7 : 4
లీగ్ కప్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 4 రెండు 0 రెండు 5 : 6
దూరంగా 5 3 1 1 6 : 6
తటస్థ స్థలం 1 0 0 1 0 : 3
& మొత్తం 10 5 1 4 పదకొండు : పదిహేను
FA కమ్యూనిటీ షీల్డ్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
తటస్థ స్థలం రెండు రెండు 0 0 7 : 0
& మొత్తం రెండు రెండు 0 0 7 : 0
మొత్తం ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 100 57 22 ఇరవై ఒకటి 172 : 98
దూరంగా 99 38 2. 3 38 139 : 145
తటస్థ స్థలం 4 3 0 1 9 : 4
& మొత్తం 203 98 నాలుగు ఐదు 60 320 : 247
ప్రీమియర్ లీగ్
2020/2021 25. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 0: 1 (0: 1)
2020/2021 5. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 1: 0 (1: 0)
2019/2020 28. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 3: 0 (1: 0)
2019/2020 17. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 0: 3 (0: 3)
2018/2019 25. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 3: 1 (2: 1)
2018/2019 1. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 0: 2 (0: 1)
2017/2018 28. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 0: 3 (0: 3)
2017/2018 11. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 3: 1 (1: 0)
2016/2017 30. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 2: 2 (1: 2)
2016/2017 17. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 2: 1 (0: 1)
2015/2016 37. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 2: 2 (1: 1)
2015/2016 17. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 2: 1 (2: 0)
2014/2015 22. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 0: 2 (0: 1)
2014/2015 4. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 2: 2 (0: 1)
2013/2014 32. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 1 (0: 1)
2013/2014 16. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 6: 3 (2: 1)
2012/2013 22. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 0: 2 (0: 2)
2012/2013 5. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 1: 1 (1: 0)
2011/2012 32. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 0 (0: 0)
2011/2012 16. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 1: 0 (0: 0)
2010/2011 22. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 0: 0 (0: 0)
2010/2011 9. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 0: 3 (0: 1)
2009/2010 36. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 0: 0 (0: 0)
2009/2010 5. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 4: 2 (1: 0)
2008/2009 31. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 2: 0 (1: 0)
2008/2009 14. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 3: 0 (1: 0)
2007/2008 25. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 1: 3 (1: 2)
2007/2008 4. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 0 (0: 0)
2006/2007 25. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 3: 1 (1: 1)
2006/2007 3. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 1: 0 (1: 0)
2005/2006 35. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 1: 3 (1: 1)
2005/2006 10. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 0 (0: 0)
2004/2005 22. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 1 (0: 1)
2004/2005 7. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 0: 1 (0: 1)
2003/2004 23. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 2: 1 (1: 0)
2003/2004 4. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 1: 2 (1: 0)
2002/2003 28. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 1: 5 (0: 4)
2002/2003 5. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 2: 1 (2: 1)
2000/2001 34. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 0: 4 (0: 4)
2000/2001 11. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 5: 0 (1: 0)
1995/1996 27. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 3: 1 (2: 0)
1995/1996 5. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 0: 1 (0: 0)
1994/1995 18. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 1: 2 (0: 2)
1994/1995 1. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 3: 0 (2: 0)
1993/1994 26. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 0: 0 (0: 0)
1993/1994 11. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 0: 0 (0: 0)
1992/1993 24. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 0: 1 (0: 0)
1992/1993 10. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 0 (1: 0)
1991/1992 23. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 1: 0 (0: 0)
1991/1992 5. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 2: 1 (0: 1)
1990/1991 35. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 2: 2 (2: 2)
1990/1991 21. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 0: 1 (0: 0)
1989/1990 29. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 1: 1 (1: 0)
1989/1990 9. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 4: 0 (1: 0)
1986/1987 39. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 3: 0 (0: 0)
1986/1987 16. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 3: 0 (2: 0)
1985/1986 37. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 0: 1 (0: 0)
1985/1986 15. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 0 (0: 0)
1982/1983 38. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 3: 0 (1: 0)
1982/1983 17. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 2: 1 (0: 0)
1981/1982 30. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 0: 0 (0: 0)
1981/1982 10. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 0 (0: 0)
1980/1981 30. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 2: 0 (0: 0)
1980/1981 5. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 1: 1 (0: 0)
1979/1980 33. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 0: 3 (0: 0)
1979/1980 9. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 0: 0 (0: 0)
1978/1979 34. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 1 (0: 1)
1978/1979 2. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 1: 1 (0: 1)
1977/1978 31. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 3: 0 (1: 0)
1977/1978 10. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 2: 1 (1: 1)
1976/1977 27. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 1: 0 (0: 0)
1976/1977 4. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 0: 0 (0: 0)
1975/1976 42. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 3: 1 (1: 1)
1975/1976 11. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 2: 3 (0: 2)
1974/1975 13. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 2: 1 (0: 1)
1974/1975 3. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 4: 0 (2: 0)
1973/1974 35. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 2: 0 (1: 0)
1973/1974 15. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 1: 2 (0: 2)
1972/1973 35. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 1: 2 (0: 0)
1972/1973 15. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 0: 0 (0: 0)
1971/1972 31. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 2: 0 (1: 0)
1971/1972 17. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 2 (0: 0)
1970/1971 27. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 0 (0: 0)
1970/1971 20. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 0: 2 (0: 0)
1969/1970 36. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 1: 1 (0: 0)
1969/1970 21. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 1 (0: 0)
1968/1969 13. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 1: 1 (0: 0)
1968/1969 6. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 4: 1 (0: 0)
1967/1968 28. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 1: 1 (0: 0)
1967/1968 9. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 0 (0: 0)
1966/1967 26. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 0 (0: 0)
1966/1967 7. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 1: 1 (0: 0)
1962/1963 41. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 2: 3 (0: 1)
1962/1963 20. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 2: 4 (1: 2)
1961/1962 27. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 3: 2 (1: 1)
1961/1962 7. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 3: 0 (0: 0)
1960/1961 26. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 5: 4 (3: 2)
1960/1961 5. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 0: 0 (0: 0)
1959/1960 27. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 1: 2 (0: 1)
1959/1960 7. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 3: 1 (2: 0)
1958/1959 28. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 0: 0 (0: 0)
1958/1959 9. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 4: 1 (2: 0)
1957/1958 34. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 2: 4 (1: 2)
1957/1958 15. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 2: 1 (2: 0)
1956/1957 34. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 2: 3 (2: 3)
1956/1957 12. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 7: 3 (7: 3)
1955/1956 2. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 0: 0 (0: 0)
1955/1956 4. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 2: 2 (2: 2)
1954/1955 8. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 2: 3 (2: 3)
1954/1955 6. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 2: 1 (1: 0)
1953/1954 29. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 0: 0 (0: 0)
1953/1954 10. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 2: 2 (1: 0)
1952/1953 39. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 2: 4 (1: 2)
1952/1953 18. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 3: 1 (1: 1)
1951/1952 29. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 2: 2 (1: 1)
1951/1952 10. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 0: 2 (0: 1)
1949/1950 36. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 4: 1 (2: 1)
1949/1950 17. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 0: 2 (0: 2)
1948/1949 41. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 0: 3 (0: 1)
1948/1949 20. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 1 (0: 0)
1947/1948 41. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 0: 0 (0: 0)
1947/1948 20. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 1 (0: 0)
1937/1938 28. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 1: 2
1937/1938 9. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 2: 1
1936/1937 39. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 2: 0
1936/1937 17. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 3
1935/1936 30. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 1: 0
1935/1936 7. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 2: 3
1934/1935 29. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 1: 1
1934/1935 10. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 3: 0
1933/1934 25. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 2: 1
1933/1934 4. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 1
1932/1933 26. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 2: 1
1932/1933 4. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 2: 3
1931/1932 25. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 4: 0
1931/1932 7. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 1: 3
1930/1931 22. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 3: 1
1930/1931 21. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 1: 4
1929/1930 4. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 3: 2
1929/1930 2. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 3: 1
1928/1929 27. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 0: 0
1928/1929 6. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 4: 1
1925/1926 33. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 0
1925/1926 15. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 2: 5
1924/1925 5. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 2: 0
1924/1925 2. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 0
1923/1924 10. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 2
1923/1924 9. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 1: 0
1922/1923 28. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 0: 0
1922/1923 27. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 0
1921/1922 6. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 0: 1
1921/1922 5. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 2: 0
1920/1921 6. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 3: 1
1920/1921 5. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 2: 1
1919/1920 24. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 4: 1
1919/1920 23. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 2: 2
1912/1913 29. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - వూల్విచ్ ఆర్సెనల్ 0: 1
1912/1913 11. రౌండ్ వూల్విచ్ ఆర్సెనల్ - మాంచెస్టర్ నగరం 0: 4
1911/1912 28. రౌండ్ వూల్విచ్ ఆర్సెనల్ - మాంచెస్టర్ నగరం 2: 0
1911/1912 9. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - వూల్విచ్ ఆర్సెనల్ 3: 3
1910/1911 26. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - వూల్విచ్ ఆర్సెనల్ 1: 1
1910/1911 10. రౌండ్ వూల్విచ్ ఆర్సెనల్ - మాంచెస్టర్ నగరం 0: 1
1908/1909 25. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - వూల్విచ్ ఆర్సెనల్ 2: 2
1908/1909 7. రౌండ్ వూల్విచ్ ఆర్సెనల్ - మాంచెస్టర్ నగరం 3: 0
1907/1908 24. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - వూల్విచ్ ఆర్సెనల్ 4: 0
1907/1908 5. రౌండ్ వూల్విచ్ ఆర్సెనల్ - మాంచెస్టర్ నగరం 2: 1
1906/1907 21. రౌండ్ వూల్విచ్ ఆర్సెనల్ - మాంచెస్టర్ నగరం 4: 1
1906/1907 1. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - వూల్విచ్ ఆర్సెనల్ 1: 4
1905/1906 33. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - వూల్విచ్ ఆర్సెనల్ 1: 2
1905/1906 15. రౌండ్ వూల్విచ్ ఆర్సెనల్ - మాంచెస్టర్ నగరం 2: 0
1904/1905 30. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - వూల్విచ్ ఆర్సెనల్ 1: 0
1904/1905 15. రౌండ్ వూల్విచ్ ఆర్సెనల్ - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 0
ఛాంపియన్‌షిప్
1902/1903 4. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - వూల్విచ్ ఆర్సెనల్ 4: 1
1902/1903 3. రౌండ్ వూల్విచ్ ఆర్సెనల్ - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 0
1898/1899 8. రౌండ్ వూల్విచ్ ఆర్సెనల్ - మాంచెస్టర్ నగరం 0: 1
1898/1899 2. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - వూల్విచ్ ఆర్సెనల్ 3: 1
1897/1898 5. రౌండ్ వూల్విచ్ ఆర్సెనల్ - మాంచెస్టర్ నగరం 2: 2
1897/1898 1. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - వూల్విచ్ ఆర్సెనల్ 4: 1
1896/1897 8. రౌండ్ వూల్విచ్ ఆర్సెనల్ - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 2
1896/1897 1. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - వూల్విచ్ ఆర్సెనల్ 1: 1
1895/1896 1. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - వూల్విచ్ ఆర్సెనల్ 1: 0
1895/1896 1. రౌండ్ వూల్విచ్ ఆర్సెనల్ - మాంచెస్టర్ నగరం 0: 1
1894/1895 4. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - వూల్విచ్ ఆర్సెనల్ 4: 1
1894/1895 1. రౌండ్ వూల్విచ్ ఆర్సెనల్ - మాంచెస్టర్ నగరం 4: 2
1893/1894 25. రౌండ్ ఆర్డ్విక్ ఎఫ్.సి. - వూల్విచ్ ఆర్సెనల్ 0: 1
1893/1894 8. రౌండ్ వూల్విచ్ ఆర్సెనల్ - ఆర్డ్విక్ ఎఫ్.సి. 1: 0
లీగ్ కప్
2020/2021 క్వార్టర్-ఫైనల్స్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 4 (1: 1)
2017/2018 చివరి మాంచెస్టర్ నగరం - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 3: 0 (1: 0)
2011/2012 క్వార్టర్-ఫైనల్స్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 0: 1 (0: 0)
2009/2010 క్వార్టర్-ఫైనల్స్ మాంచెస్టర్ నగరం - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 3: 0 (0: 0)
2004/2005 3. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 1: 2 (0: 0)
1990/1991 3. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 1: 2
1986/1987 3. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 3: 1
1985/1986 3. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 1: 2
1977/1978 క్వార్టర్-ఫైనల్స్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 0
1977/1978 క్వార్టర్-ఫైనల్స్ మాంచెస్టర్ నగరం - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 0: 0
FA కమ్యూనిటీ షీల్డ్
2014 చివరి ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 3: 0 (2: 0)
1934 చివరి ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 4: 0

పెనాల్టీలపై నిర్ణయించిన ఆటలకు 120 నిమిషాల తర్వాత స్కోరు ర్యాంకింగ్‌లో చేర్చబడుతుంది