బోరుస్సియా డార్ట్మండ్‌పై ఆర్సెనల్ ఎఫ్‌సి »రికార్డ్

బోరుస్సియా డార్ట్మండ్‌పై ఆర్సెనల్ ఎఫ్‌సి »రికార్డ్ఛాంపియన్స్ లీగ్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 4 3 0 1 7 : 3
దూరంగా 4 1 1 రెండు 3 : 5
& మొత్తం 8 4 1 3 10 : 8
మొత్తం ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 4 3 0 1 7 : 3
దూరంగా 4 1 1 రెండు 3 : 5
తటస్థ స్థలం 0 0 0 0 0 : 0
& మొత్తం 8 4 1 3 10 : 8

పెనాల్టీలపై నిర్ణయించిన ఆటలకు 120 నిమిషాల తర్వాత స్కోరు ర్యాంకింగ్‌లో చేర్చబడుతుంది