ఆర్సెనల్ FC »చారిత్రక ఫలితాలుఆర్సెనల్ FC »చారిత్రక ఫలితాలుఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 2020/2021 63 మ్యాచ్‌లు
ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 2019/2020 52 మ్యాచ్‌లు
ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 2018/2019 65 మ్యాచ్‌లు
ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 2017/2018 65 మ్యాచ్‌లు
ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 2016/2017 55 మ్యాచ్‌లు
ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 2015/2016 54 మ్యాచ్‌లు
ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 2014/2015 56 మ్యాచ్‌లు
ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 2013/2014 56 మ్యాచ్‌లు
ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 2012/2013 53 మ్యాచ్‌లు
ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 2011/2012 54 మ్యాచ్‌లు
ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 2010/2011 58 మ్యాచ్‌లు
ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 2009/2010 55 మ్యాచ్‌లు
ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 2008/2009 61 మ్యాచ్‌లు
ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 2007/2008 58 మ్యాచ్‌లు
ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 2006/2007 59 మ్యాచ్‌లు
ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 2005/2006 59 మ్యాచ్‌లు
ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 2004/2005 57 మ్యాచ్‌లు
ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 2003/2004 59 మ్యాచ్‌లు
ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 2002/2003 59 మ్యాచ్‌లు
ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 2001/2002 60 మ్యాచ్‌లు
ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 2000/2001 59 మ్యాచ్‌లు
ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1999/2000 59 మ్యాచ్‌లు
ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1998/1999 53 మ్యాచ్‌లు
ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1997/1998 54 మ్యాచ్‌లు
ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1996/1997 46 మ్యాచ్‌లు
ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1995/1996 47 మ్యాచ్‌లు
ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1994/1995 61 మ్యాచ్‌లు
ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1993/1994 60 మ్యాచ్‌లు
ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1992/1993 59 మ్యాచ్‌లు
ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1991/1992 51 మ్యాచ్‌లు
ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1990/1991 50 మ్యాచ్‌లు
ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1989/1990 46 మ్యాచ్‌లు
ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1988/1989 45 మ్యాచ్‌లు
ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1987/1988 52 మ్యాచ్‌లు
ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1986/1987 54 మ్యాచ్‌లు
ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1985/1986 54 మ్యాచ్‌లు
ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1984/1985 48 మ్యాచ్‌లు
ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1983/1984 47 మ్యాచ్‌లు
ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1982/1983 60 మ్యాచ్‌లు
ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1981/1982 52 మ్యాచ్‌లు
ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1980/1981 47 మ్యాచ్‌లు
ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1979/1980 70 మ్యాచ్‌లు
ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1978/1979 60 మ్యాచ్‌లు
ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1977/1978 55 మ్యాచ్‌లు
ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1976/1977 51 మ్యాచ్‌లు
ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1975/1976 45 మ్యాచ్‌లు
ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1974/1975 52 మ్యాచ్‌లు
ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1973/1974 47 మ్యాచ్‌లు
ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1972/1973 53 మ్యాచ్‌లు
ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1971/1972 61 మ్యాచ్‌లు
ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1970/1971 64 మ్యాచ్‌లు
ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1969/1970 60 మ్యాచ్‌లు
ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1968/1969 53 మ్యాచ్‌లు
ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1967/1968 55 మ్యాచ్‌లు
ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1966/1967 50 మ్యాచ్‌లు
ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1965/1966 43 మ్యాచ్‌లు
ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1964/1965 44 మ్యాచ్‌లు
ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1963/1964 50 మ్యాచ్‌లు
ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1962/1963 45 మ్యాచ్‌లు
ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1961/1962 44 మ్యాచ్‌లు
ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1960/1961 43 మ్యాచ్‌లు
ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1959/1960 45 మ్యాచ్‌లు
ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1958/1959 47 మ్యాచ్‌లు
ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1957/1958 43 మ్యాచ్‌లు
ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1956/1957 48 మ్యాచ్‌లు
ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1955/1956 47 మ్యాచ్‌లు
ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1954/1955 44 మ్యాచ్‌లు
ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1953/1954 45 మ్యాచ్‌లు
ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1952/1953 46 మ్యాచ్‌లు
ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1951/1952 49 మ్యాచ్‌లు
ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1950/1951 46 మ్యాచ్‌లు
ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1949/1950 49 మ్యాచ్‌లు
ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1948/1949 45 మ్యాచ్‌లు
ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1947/1948 43 మ్యాచ్‌లు
ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1946/1947 45 మ్యాచ్‌లు
ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1945/1946 2 మ్యాచ్‌లు
ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1938/1939 44 మ్యాచ్‌లు
ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1937/1938 45 మ్యాచ్‌లు
ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1936/1937 47 మ్యాచ్‌లు
ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1935/1936 50 మ్యాచ్‌లు
ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1934/1935 47 మ్యాచ్‌లు
ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1933/1934 47 మ్యాచ్‌లు
ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1932/1933 43 మ్యాచ్‌లు
ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1931/1932 49 మ్యాచ్‌లు
ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1930/1931 46 మ్యాచ్‌లు
ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1929/1930 50 మ్యాచ్‌లు
ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1928/1929 47 మ్యాచ్‌లు
ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1927/1928 47 మ్యాచ్‌లు
ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1926/1927 49 మ్యాచ్‌లు
ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1925/1926 48 మ్యాచ్‌లు
ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1924/1925 45 మ్యాచ్‌లు
ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1923/1924 44 మ్యాచ్‌లు
ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1922/1923 44 మ్యాచ్‌లు
ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1921/1922 48 మ్యాచ్‌లు
ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1920/1921 43 మ్యాచ్‌లు
ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1919/1920 44 మ్యాచ్‌లు
ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1914/1915 40 మ్యాచ్‌లు
ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1913/1914 39 మ్యాచ్‌లు
వూల్విచ్ ఆర్సెనల్ సీజన్ 1912/1913 41 మ్యాచ్‌లు
వూల్విచ్ ఆర్సెనల్ సీజన్ 1911/1912 39 మ్యాచ్‌లు
వూల్విచ్ ఆర్సెనల్ సీజన్ 1910/1911 40 మ్యాచ్‌లు
వూల్విచ్ ఆర్సెనల్ సీజన్ 1909/1910 40 మ్యాచ్‌లు
వూల్విచ్ ఆర్సెనల్ సీజన్ 1908/1909 42 మ్యాచ్‌లు
వూల్విచ్ ఆర్సెనల్ సీజన్ 1907/1908 40 మ్యాచ్‌లు
వూల్విచ్ ఆర్సెనల్ సీజన్ 1906/1907 44 మ్యాచ్‌లు
వూల్విచ్ ఆర్సెనల్ సీజన్ 1905/1906 44 మ్యాచ్‌లు
వూల్విచ్ ఆర్సెనల్ సీజన్ 1904/1905 36 మ్యాచ్‌లు
వూల్విచ్ ఆర్సెనల్ సీజన్ 1903/1904 36 మ్యాచ్‌లు
వూల్విచ్ ఆర్సెనల్ సీజన్ 1902/1903 35 మ్యాచ్‌లు
వూల్విచ్ ఆర్సెనల్ సీజన్ 1901/1902 35 మ్యాచ్‌లు
వూల్విచ్ ఆర్సెనల్ సీజన్ 1900/1901 37 మ్యాచ్‌లు
వూల్విచ్ ఆర్సెనల్ సీజన్ 1899/1900 34 మ్యాచ్‌లు
వూల్విచ్ ఆర్సెనల్ సీజన్ 1898/1899 35 మ్యాచ్‌లు
వూల్విచ్ ఆర్సెనల్ సీజన్ 1897/1898 31 మ్యాచ్‌లు
వూల్విచ్ ఆర్సెనల్ సీజన్ 1896/1897 30 మ్యాచ్‌లు
వూల్విచ్ ఆర్సెనల్ సీజన్ 1895/1896 31 మ్యాచ్‌లు
వూల్విచ్ ఆర్సెనల్ సీజన్ 1894/1895 31 మ్యాచ్‌లు
వూల్విచ్ ఆర్సెనల్ సీజన్ 1893/1894 29 మ్యాచ్‌లు