అర్జెంటీనా Bre బ్రెజిల్‌పై రికార్డ్

అర్జెంటీనా నేషనల్ టీం »బ్రెజిల్‌పై రికార్డ్ప్రపంచ కప్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
తటస్థ స్థలం 4 1 1 రెండు 3 : 5
& మొత్తం 4 1 1 రెండు 3 : 5
WC క్వాలిఫైయర్స్ దక్షిణ అమెరికా ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 4 రెండు 1 1 7 : 6
దూరంగా 4 0 1 3 రెండు : 9
& మొత్తం 8 రెండు రెండు 4 9 : పదిహేను
మిత్రులు ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద ఇరవై ఒకటి 9 6 6 39 : 26
దూరంగా 29 8 5 16 46 : 62
తటస్థ స్థలం పదకొండు 4 3 4 పదకొండు : 14
& మొత్తం 61 ఇరవై ఒకటి 14 26 96 : 102
కాన్ఫెడరేషన్ కప్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
తటస్థ స్థలం 1 0 0 1 1 : 4
& మొత్తం 1 0 0 1 1 : 4
అమెరికా కప్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 19 14 4 1 40 : 14
దూరంగా 6 0 1 5 3 : 10
తటస్థ స్థలం 8 1 3 4 8 : పదిహేను
& మొత్తం 33 పదిహేను 8 10 51 : 39
మొత్తం ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 44 25 పదకొండు 8 86 : 46
దూరంగా 39 8 7 24 51 : 81
తటస్థ స్థలం 24 6 7 పదకొండు 2. 3 : 38
& మొత్తం 107 39 25 43 160 : 165
WC క్వాలిఫైయర్స్ దక్షిణ అమెరికా
2015-2017 11. రౌండ్ బ్రెజిల్ - అర్జెంటీనా 3: 0 (2: 0)
2015-2017 3. రౌండ్ అర్జెంటీనా - బ్రెజిల్ 1: 1 (1: 0)
2008/2009 15. రౌండ్ అర్జెంటీనా - బ్రెజిల్ 1: 3 (0: 2)
2008/2009 6. రౌండ్ బ్రెజిల్ - అర్జెంటీనా 0: 0 (0: 0)
2004/2005 15. రౌండ్ అర్జెంటీనా - బ్రెజిల్ 3: 1 (3: 0)
2004/2005 6. రౌండ్ బ్రెజిల్ - అర్జెంటీనా 3: 1 (1: 0)
2000/2001 చివరి రౌండ్ అర్జెంటీనా - బ్రెజిల్ 2: 1 (0: 1)
2000/2001 చివరి రౌండ్ బ్రెజిల్ - అర్జెంటీనా 3: 1 (2: 1)
మిత్రులు
2019 నవంబర్ బ్రెజిల్ - అర్జెంటీనా 0: 1 (0: 1)
2018 అక్టోబర్ బ్రెజిల్ - అర్జెంటీనా 1: 0 (0: 0)
2017 జూన్ బ్రెజిల్ - అర్జెంటీనా 0: 1 (0: 1)
2014 అక్టోబర్ బ్రెజిల్ - అర్జెంటీనా 2: 0 (1: 0)
2012 నవంబర్ అర్జెంటీనా - బ్రెజిల్ 3: 4 (0: 0, 2: 1, 2: 1) pso
2012 సెప్టెంబర్ బ్రెజిల్ - అర్జెంటీనా 2: 1 (1: 1)
2012 జూన్ అర్జెంటీనా - బ్రెజిల్ 4: 3 (2: 1)
2011 సెప్టెంబర్ బ్రెజిల్ - అర్జెంటీనా 2: 0 (0: 0)
2011 సెప్టెంబర్ అర్జెంటీనా - బ్రెజిల్ 0: 0 (0: 0)
2010 నవంబర్ అర్జెంటీనా - బ్రెజిల్ 1: 0 (0: 0)
2006 సెప్టెంబర్ అర్జెంటీనా - బ్రెజిల్ 0: 3 (0: 1)
1999 సెప్టెంబర్ బ్రెజిల్ - అర్జెంటీనా 4: 2 (2: 1)
1999 సెప్టెంబర్ అర్జెంటీనా - బ్రెజిల్ 2: 0 (1: 0)
1998 ఏప్రిల్ బ్రెజిల్ - అర్జెంటీనా 0: 1 (0: 0)
పంతొమ్మిది తొంభై ఐదు నవంబర్ అర్జెంటీనా - బ్రెజిల్ 0: 1 (0: 1)
1994 మార్చి బ్రెజిల్ - అర్జెంటీనా 2: 0 (1: 0)
1993 ఫిబ్రవరి అర్జెంటీనా - బ్రెజిల్ 1: 1 (0: 0)
1991 జూన్ బ్రెజిల్ - అర్జెంటీనా 1: 1 (0: 0)
1991 మార్చి అర్జెంటీనా - బ్రెజిల్ 3: 3 (0: 1)
1988 జూలై అర్జెంటీనా - బ్రెజిల్ 0: 0 (0: 0)
1985 మే బ్రెజిల్ - అర్జెంటీనా 2: 1 (1: 1)
1984 జూన్ బ్రెజిల్ - అర్జెంటీనా 0: 0 (0: 0)
1981 జనవరి అర్జెంటీనా - బ్రెజిల్ 1: 1 (1: 0)
1976 మే బ్రెజిల్ - అర్జెంటీనా 2: 0 (0: 0)
1976 ఫిబ్రవరి అర్జెంటీనా - బ్రెజిల్ 1: 2 (0: 1)
1971 జూలై అర్జెంటీనా - బ్రెజిల్ 2: 2 (2: 2) aet
1971 జూలై అర్జెంటీనా - బ్రెజిల్ 1: 1 (0: 0)
1970 మార్చి బ్రెజిల్ - అర్జెంటీనా 2: 1 (0: 0)
1970 మార్చి బ్రెజిల్ - అర్జెంటీనా 0: 2 (0: 0)
1968 ఆగస్టు బ్రెజిల్ - అర్జెంటీనా 3: 2 (2: 1)
1968 ఆగస్టు బ్రెజిల్ - అర్జెంటీనా 4: 1 (4: 0)
1965 జూన్ బ్రెజిల్ - అర్జెంటీనా 0: 0 (0: 0)
1964 జూన్ బ్రెజిల్ - అర్జెంటీనా 0: 3 (0: 1)
1963 ఏప్రిల్ బ్రెజిల్ - అర్జెంటీనా 5: 2 (2: 1, 4: 1) aet
1963 ఏప్రిల్ బ్రెజిల్ - అర్జెంటీనా 2: 3 (0: 1)
1960 జూలై బ్రెజిల్ - అర్జెంటీనా 5: 1 (3: 1)
1960 మే అర్జెంటీనా - బ్రెజిల్ 1: 4 (0: 1)
1960 మే అర్జెంటీనా - బ్రెజిల్ 4: 2 (2: 0)
1960 మార్చి అర్జెంటీనా - బ్రెజిల్ 0: 1 (0: 0)
1960 మార్చి అర్జెంటీనా - బ్రెజిల్ 2: 1 (0: 0)
1957 జూలై బ్రెజిల్ - అర్జెంటీనా 2: 0 (2: 0)
1957 జూలై బ్రెజిల్ - అర్జెంటీనా 1: 2 (1: 1)
1956 జూలై అర్జెంటీనా - బ్రెజిల్ 0: 0 (0: 0)
1956 మార్చి అర్జెంటీనా - బ్రెజిల్ 2: 2 (1: 1)
1945 డిసెంబర్ బ్రెజిల్ - అర్జెంటీనా 3: 1 (0: 0)
1945 డిసెంబర్ బ్రెజిల్ - అర్జెంటీనా 6: 2 (2: 1)
1945 డిసెంబర్ బ్రెజిల్ - అర్జెంటీనా 3: 4 (2: 2)
1940 మార్చి అర్జెంటీనా - బ్రెజిల్ 5: 1 (4: 1)
1940 మార్చి అర్జెంటీనా - బ్రెజిల్ 2: 3 (1: 3)
1940 మార్చి అర్జెంటీనా - బ్రెజిల్ 6: 1 (2: 0)
1940 ఫిబ్రవరి బ్రెజిల్ - అర్జెంటీనా 0: 3 (0: 1)
1940 ఫిబ్రవరి బ్రెజిల్ - అర్జెంటీనా 2: 2 (2: 0)
1939 జనవరి బ్రెజిల్ - అర్జెంటీనా 3: 2 (3: 2)
1939 జనవరి బ్రెజిల్ - అర్జెంటీనా 1: 5 (1: 5)
1923 డిసెంబర్ అర్జెంటీనా - బ్రెజిల్ 2: 0 (0: 0)
1923 డిసెంబర్ అర్జెంటీనా - బ్రెజిల్ 0: 2 (0: 2)
1922 అక్టోబర్ బ్రెజిల్ - అర్జెంటీనా 2: 1 (2: 1)
1920 అక్టోబర్ అర్జెంటీనా - బ్రెజిల్ 3: 1
1919 జూన్ బ్రెజిల్ - అర్జెంటీనా 3: 3 (3: 2)
1914 సెప్టెంబర్ అర్జెంటీనా - బ్రెజిల్ 0: 1 (0: 1)
1914 సెప్టెంబర్ అర్జెంటీనా - బ్రెజిల్ 3: 0 (3: 0)
కాన్ఫెడరేషన్ కప్
2005 జర్మనీ చివరి బ్రెజిల్ - అర్జెంటీనా 4: 1 (2: 0)
అమెరికా కప్
2019 బ్రెజిల్ సెమీ-ఫైనల్స్ బ్రెజిల్ - అర్జెంటీనా 2: 0 (1: 0)
2007 వెనిజులా చివరి బ్రెజిల్ - అర్జెంటీనా 3: 0 (2: 0)
2004 పెరూ చివరి అర్జెంటీనా - బ్రెజిల్ 2: 4 (1: 1, 2: 2, 2: 2) pso
1999 పరాగ్వే క్వార్టర్-ఫైనల్స్ బ్రెజిల్ - అర్జెంటీనా 2: 1 (1: 1)
1995 ఉరుగ్వే క్వార్టర్-ఫైనల్స్ అర్జెంటీనా - బ్రెజిల్ 2: 4 (2: 1, 2: 2, 2: 2) pso
1993 ఈక్వెడార్ క్వార్టర్-ఫైనల్స్ అర్జెంటీనా - బ్రెజిల్ 6: 5 (0: 1, 0: 0, 0: 0) pso
1991 చిలీ చివరి రౌండ్ అర్జెంటీనా - బ్రెజిల్ 3: 2 (0: 0)
1989 బ్రెజిల్ చివరి రౌండ్ బ్రెజిల్ - అర్జెంటీనా 2: 0 (0: 0)
1983 గ్రూప్ బి బ్రెజిల్ - అర్జెంటీనా 0: 0 (0: 0)
1983 గ్రూప్ బి అర్జెంటీనా - బ్రెజిల్ 1: 0 (0: 0)
1979 గ్రూప్ 2 అర్జెంటీనా - బ్రెజిల్ 2: 2 (1: 1)
1979 గ్రూప్ 2 బ్రెజిల్ - అర్జెంటీనా 2: 1 (1: 1)
1975 గ్రూప్ 1 అర్జెంటీనా - బ్రెజిల్ 0: 1 (0: 1)
1975 గ్రూప్ 1 బ్రెజిల్ - అర్జెంటీనా 2: 1 (1: 1)
1963 బొలీవియా చివరి రౌండ్ అర్జెంటీనా - బ్రెజిల్ 3: 0 (2: 0)
1959-II ఈక్వెడార్ చివరి రౌండ్ అర్జెంటీనా - బ్రెజిల్ 4: 1 (2: 0)
1959-I అర్జెంటీనా చివరి రౌండ్ అర్జెంటీనా - బ్రెజిల్ 1: 1 (1: 0)
1957 పెరూ చివరి రౌండ్ అర్జెంటీనా - బ్రెజిల్ 3: 0 (1: 0)
1956 ఉరుగ్వే చివరి రౌండ్ బ్రెజిల్ - అర్జెంటీనా 1: 0 (0: 0)
1946 అర్జెంటీనా చివరి రౌండ్ అర్జెంటీనా - బ్రెజిల్ 2: 0 (1: 0)
1945 చిలీ చివరి రౌండ్ అర్జెంటీనా - బ్రెజిల్ 3: 1 (3: 1)
1942 ఉరుగ్వే చివరి రౌండ్ అర్జెంటీనా - బ్రెజిల్ 2: 1 (2: 1)
1937 అర్జెంటీనా రీప్లేలు అర్జెంటీనా - బ్రెజిల్ 2: 0 (0: 0)
1937 అర్జెంటీనా చివరి రౌండ్ అర్జెంటీనా - బ్రెజిల్ 1: 0 (0: 0)
1925 అర్జెంటీనా చివరి రౌండ్ అర్జెంటీనా - బ్రెజిల్ 2: 2 (1: 2)
1925 అర్జెంటీనా చివరి రౌండ్ అర్జెంటీనా - బ్రెజిల్ 4: 1 (1: 1)
1923 ఉరుగ్వే చివరి రౌండ్ అర్జెంటీనా - బ్రెజిల్ 2: 1 (1: 1)
1922 బ్రెజిల్ చివరి రౌండ్ బ్రెజిల్ - అర్జెంటీనా 2: 0 (1: 0)
1921 అర్జెంటీనా చివరి రౌండ్ అర్జెంటీనా - బ్రెజిల్ 1: 0 (1: 0)
1920 చిలీ చివరి రౌండ్ అర్జెంటీనా - బ్రెజిల్ 2: 0 (1: 0)
1919 బ్రెజిల్ చివరి రౌండ్ బ్రెజిల్ - అర్జెంటీనా 3: 1 (1: 0)
1917 ఉరుగ్వే చివరి రౌండ్ అర్జెంటీనా - బ్రెజిల్ 4: 2 (1: 2)
1916 అర్జెంటీనా చివరి రౌండ్ అర్జెంటీనా - బ్రెజిల్ 1: 1 (1: 1)

పెనాల్టీలపై నిర్ణయించిన ఆటలకు 120 నిమిషాల తర్వాత స్కోరు ర్యాంకింగ్‌లో చేర్చబడుతుంది