అర్జెంటీనా »చారిత్రక ఫలితాలు

అర్జెంటీనా జాతీయ జట్టు »చారిత్రక ఫలితాలుజట్టు బుతువు ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
అర్జెంటీనా 2020 4 3 1 0 6: 2
అర్జెంటీనా 2019 పదిహేను 8 4 3 29:15
అర్జెంటీనా 2018 13 7 రెండు 4 24:16
అర్జెంటీనా 2017 10 5 3 రెండు 15: 8
అర్జెంటీనా 2016 పదిహేను 10 3 రెండు 31:11
అర్జెంటీనా 2015 పదిహేను 8 6 1 30: 9
అర్జెంటీనా 2014 పదిహేను 10 రెండు 3 26:10
అర్జెంటీనా 2013 12 7 4 1 26:11
అర్జెంటీనా 2012 పదకొండు 8 రెండు 1 26:11
అర్జెంటీనా 2011 ఇరవై ఒకటి 9 8 4 35:22
అర్జెంటీనా 2010 14 12 0 రెండు 31:11
అర్జెంటీనా 2009 13 8 0 5 21:18
అర్జెంటీనా 2008 పదకొండు 4 6 1 12: 6
అర్జెంటీనా 2007 16 పదకొండు రెండు 3 32:14
అర్జెంటీనా 2006 9 4 రెండు 3 16:11
అర్జెంటీనా 2005 17 8 4 5 28:23
అర్జెంటీనా 2004 17 పదకొండు 3 3 33:18
అర్జెంటీనా 2003 13 9 3 1 27:11
అర్జెంటీనా 2002 7 3 3 1 8: 5
అర్జెంటీనా 2001 9 6 3 0 22: 8
అర్జెంటీనా 2000 12 9 రెండు 1 24: 8
అర్జెంటీనా 1999 14 7 3 4 20:15
అర్జెంటీనా 1998 14 పదకొండు 1 రెండు 29: 8
అర్జెంటీనా 1997 14 7 5 రెండు 17: 9
అర్జెంటీనా పంతొమ్మిది తొంభై ఆరు 7 రెండు 3 రెండు 12:10
అర్జెంటీనా పంతొమ్మిది తొంభై ఐదు 17 9 4 4 36:15
అర్జెంటీనా 1994 13 7 రెండు 4 22:13
అర్జెంటీనా 1993 17 7 8 రెండు 18:16
అర్జెంటీనా 1992 7 6 1 0 13: 1
అర్జెంటీనా 1991 14 8 6 0 26:13
అర్జెంటీనా 1990 12 3 5 4 9:10
అర్జెంటీనా 1989 పదకొండు రెండు 6 3 5: 8
అర్జెంటీనా 1988 7 1 3 3 7:11
అర్జెంటీనా 1987 7 రెండు 1 4 7: 8
అర్జెంటీనా 1986 10 7 1 రెండు 21:10
అర్జెంటీనా 1985 12 5 4 3 18:12
అర్జెంటీనా 1984 పదిహేను 6 5 4 16: 9
అర్జెంటీనా 1983 8 రెండు 5 1 8: 7
అర్జెంటీనా 1982 10 4 3 3 13:10
అర్జెంటీనా 1981 4 1 రెండు 1 5: 5
అర్జెంటీనా 1980 9 6 రెండు 1 20: 8
అర్జెంటీనా 1979 పదకొండు 3 4 4 17:16
అర్జెంటీనా 1978 14 పదకొండు 1 రెండు 31:10
అర్జెంటీనా 1977 పదకొండు 5 4 రెండు 17:11
అర్జెంటీనా 1976 13 8 రెండు 3 22:13
అర్జెంటీనా 1975 9 6 1 రెండు 31: 8
అర్జెంటీనా 1974 13 4 5 4 19:21
అర్జెంటీనా 1973 12 6 4 రెండు 24:17
అర్జెంటీనా 1972 పదకొండు 6 రెండు 3 17:12
అర్జెంటీనా 1971 10 4 5 1 15:11
అర్జెంటీనా 1970 5 రెండు 1 రెండు 7: 6
అర్జెంటీనా 1969 8 రెండు 4 రెండు 8: 9
అర్జెంటీనా 1968 పదకొండు 3 3 5 16:17
అర్జెంటీనా 1967 9 4 1 4 15:10
అర్జెంటీనా 1966 6 రెండు రెండు రెండు 5: 6
అర్జెంటీనా 1965 9 4 5 0 12: 4
అర్జెంటీనా 1964 7 5 1 1 20: 5
అర్జెంటీనా 1963 10 5 1 4 26:20
అర్జెంటీనా 1962 8 4 3 1 9: 6
అర్జెంటీనా 1961 8 రెండు 3 3 12:12
అర్జెంటీనా 1960 14 10 1 3 33:18
అర్జెంటీనా 1959 పదకొండు 7 రెండు రెండు 30:18
అర్జెంటీనా 1958 7 3 0 4 9:12
అర్జెంటీనా 1957 పదిహేను 10 రెండు 3 42:13
అర్జెంటీనా 1956 18 పదకొండు 5 రెండు 25:13
అర్జెంటీనా 1955 5 4 1 0 18: 6
అర్జెంటీనా 1954 రెండు 1 0 1 3: 3
అర్జెంటీనా 1953 3 రెండు 1 0 4: 1
అర్జెంటీనా 1952 రెండు రెండు 0 0 4: 1
అర్జెంటీనా 1951 రెండు 1 0 1 2: 2
అర్జెంటీనా 1950 రెండు 1 1 0 6: 2
అర్జెంటీనా 1947 7 6 1 0 28: 4
అర్జెంటీనా 1946 5 5 0 0 17: 3
అర్జెంటీనా 1945 పదిహేను 10 రెండు 3 51:32
అర్జెంటీనా 1943 4 రెండు 1 1 10: 7
అర్జెంటీనా 1942 8 5 రెండు 1 26: 8
అర్జెంటీనా 1941 9 7 రెండు 0 22: 7
అర్జెంటీనా 1940 పదకొండు 8 1 రెండు 37:14
అర్జెంటీనా 1939 4 రెండు 1 1 10: 6
అర్జెంటీనా 1938 రెండు రెండు 0 0 4: 2
అర్జెంటీనా 1937 7 6 0 1 20: 5
అర్జెంటీనా 1936 3 రెండు 0 1 4: 3
అర్జెంటీనా 1935 5 3 1 1 12: 6
అర్జెంటీనా 1934 రెండు 1 0 1 3: 3
అర్జెంటీనా 1933 3 రెండు 0 1 6: 3
అర్జెంటీనా 1932 రెండు 1 0 1 2: 1
అర్జెంటీనా 1931 4 రెండు రెండు 0 6: 3
అర్జెంటీనా 1930 7 5 1 1 22:11
అర్జెంటీనా 1929 7 4 రెండు 1 13: 4
అర్జెంటీనా 1928 8 4 3 1 28:10
అర్జెంటీనా 1927 5 4 0 1 16: 5
అర్జెంటీనా 1926 6 4 1 1 18: 5
అర్జెంటీనా 1925 7 4 3 0 14: 6
అర్జెంటీనా 1924 12 5 4 3 16:10
అర్జెంటీనా 1923 14 6 4 4 24:18
అర్జెంటీనా 1922 పదకొండు 3 రెండు 6 14:15
అర్జెంటీనా 1921 7 4 రెండు 1 13: 7
అర్జెంటీనా 1920 7 3 రెండు రెండు 9: 8
అర్జెంటీనా 1919 13 6 1 6 33:26
అర్జెంటీనా 1918 6 రెండు 3 1 7: 6
అర్జెంటీనా 1917 7 4 1 రెండు 9: 5
అర్జెంటీనా 1916 9 6 రెండు 1 22: 9
అర్జెంటీనా 1915 4 రెండు 1 1 5: 5
అర్జెంటీనా 1914 6 3 0 3 12: 8
అర్జెంటీనా 1913 12 6 3 3 26:12
అర్జెంటీనా 1912 6 రెండు 1 3 8:10
అర్జెంటీనా 1911 6 3 1 రెండు 8: 9
అర్జెంటీనా 1910 7 4 1 రెండు 19:13
అర్జెంటీనా 1909 3 రెండు 1 0 7: 4
అర్జెంటీనా 1908 3 1 1 1 4: 4
అర్జెంటీనా 1907 రెండు రెండు 0 0 4: 2
అర్జెంటీనా 1906 రెండు రెండు 0 0 4: 1
అర్జెంటీనా 1905 1 0 1 0 0: 0
అర్జెంటీనా 1903 1 0 0 1 2: 3
అర్జెంటీనా 1902 1 1 0 0 6: 0
1028 557 252 219 1944: 1072