అల్లియన్స్ ఫీల్డ్, సెయింట్ పాల్, MN (USA)

అల్లియన్స్ ఫీల్డ్, సెయింట్ పాల్, MN (USA)