ఎసి మిలన్ Inter రికార్డ్ ఎగైనెస్ట్ ఇంటర్

ఎసి మిలన్ Inter రికార్డ్ ఎగైనెస్ట్ ఇంటర్ఛాంపియన్స్ లీగ్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద రెండు 1 1 0 రెండు : 0
దూరంగా రెండు 1 1 0 4 : 1
& మొత్తం 4 రెండు రెండు 0 6 : 1
ఒక సిరీస్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 89 29 25 35 113 : 128
దూరంగా 89 25 30 3. 4 115 : 125
& మొత్తం 178 54 55 69 228 : 253
ఇటాలియన్ కప్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 5 రెండు 1 రెండు 9 : 5
దూరంగా 5 1 1 3 6 : 6
తటస్థ స్థలం 1 1 0 0 రెండు : 0
& మొత్తం పదకొండు 4 రెండు 5 17 : పదకొండు
సూపర్ కప్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
తటస్థ స్థలం 1 1 0 0 రెండు : 1
& మొత్తం 1 1 0 0 రెండు : 1
మొత్తం ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 96 32 27 37 124 : 133
దూరంగా 96 27 32 37 125 : 132
తటస్థ స్థలం రెండు రెండు 0 0 4 : 1
& మొత్తం 194 61 59 74 253 : 266
ఛాంపియన్స్ లీగ్
2004/2005 క్వార్టర్-ఫైనల్స్ ఇంటర్ - ఎసి మిలన్ 0: 3 (0: 1) dec.
2004/2005 క్వార్టర్-ఫైనల్స్ ఎసి మిలన్ - ఇంటర్ 2: 0 (1: 0)
2002/2003 సెమీ-ఫైనల్స్ ఇంటర్ - ఎసి మిలన్ 1: 1 (0: 1)
2002/2003 సెమీ-ఫైనల్స్ ఎసి మిలన్ - ఇంటర్ 0: 0 (0: 0)
ఒక సిరీస్
2020/2021 23. రౌండ్ ఎసి మిలన్ - ఇంటర్ 0: 3 (0: 1)
2020/2021 4. రౌండ్ ఇంటర్ - ఎసి మిలన్ 1: 2 (1: 2)
2019/2020 23. రౌండ్ ఇంటర్ - ఎసి మిలన్ 4: 2 (0: 2)
2019/2020 4. రౌండ్ ఎసి మిలన్ - ఇంటర్ 0: 2 (0: 0)
2018/2019 28. రౌండ్ ఎసి మిలన్ - ఇంటర్ 2: 3 (0: 1)
2018/2019 9. రౌండ్ ఇంటర్ - ఎసి మిలన్ 1: 0 (0: 0)
2017/2018 27. రౌండ్ ఎసి మిలన్ - ఇంటర్ 0: 0 (0: 0)
2017/2018 8. రౌండ్ ఇంటర్ - ఎసి మిలన్ 3: 2 (1: 0)
2016/2017 32. రౌండ్ ఇంటర్ - ఎసి మిలన్ 2: 2 (2: 0)
2016/2017 13. రౌండ్ ఎసి మిలన్ - ఇంటర్ 2: 2 (1: 0)
2015/2016 22. రౌండ్ ఎసి మిలన్ - ఇంటర్ 3: 0 (1: 0)
2015/2016 3. రౌండ్ ఇంటర్ - ఎసి మిలన్ 1: 0 (0: 0)
2014/2015 31. రౌండ్ ఇంటర్ - ఎసి మిలన్ 0: 0 (0: 0)
2014/2015 12. రౌండ్ ఎసి మిలన్ - ఇంటర్ 1: 1 (1: 0)
2013/2014 36. రౌండ్ ఎసి మిలన్ - ఇంటర్ 1: 0 (0: 0)
2013/2014 17. రౌండ్ ఇంటర్ - ఎసి మిలన్ 1: 0 (0: 0)
2012/2013 26. రౌండ్ ఇంటర్ - ఎసి మిలన్ 1: 1 (0: 1)
2012/2013 7. రౌండ్ ఎసి మిలన్ - ఇంటర్ 0: 1 (0: 1)
2011/2012 37. రౌండ్ ఇంటర్ - ఎసి మిలన్ 4: 2 (1: 1)
2011/2012 18. రౌండ్ ఎసి మిలన్ - ఇంటర్ 0: 1 (0: 0)
2010/2011 31. రౌండ్ ఎసి మిలన్ - ఇంటర్ 3: 0 (1: 0)
2010/2011 12. రౌండ్ ఇంటర్ - ఎసి మిలన్ 0: 1 (0: 1)
2009/2010 21. రౌండ్ ఇంటర్ - ఎసి మిలన్ 2: 0 (1: 0)
2009/2010 2. రౌండ్ ఎసి మిలన్ - ఇంటర్ 0: 4 (0: 3)
2008/2009 24. రౌండ్ ఇంటర్ - ఎసి మిలన్ 2: 1 (2: 0)
2008/2009 5. రౌండ్ ఎసి మిలన్ - ఇంటర్ 1: 0 (1: 0)
2007/2008 36. రౌండ్ ఎసి మిలన్ - ఇంటర్ 2: 1 (0: 0)
2007/2008 17. రౌండ్ ఇంటర్ - ఎసి మిలన్ 2: 1 (1: 1)
2006/2007 28. రౌండ్ ఇంటర్ - ఎసి మిలన్ 2: 1 (0: 1)
2006/2007 9. రౌండ్ ఎసి మిలన్ - ఇంటర్ 3: 4 (0: 2)
2005/2006 34. రౌండ్ ఎసి మిలన్ - ఇంటర్ 1: 0 (0: 0)
2005/2006 15. రౌండ్ ఇంటర్ - ఎసి మిలన్ 3: 2 (1: 1)
2004/2005 26. రౌండ్ ఇంటర్ - ఎసి మిలన్ 0: 1 (0: 0)
2004/2005 7. రౌండ్ ఎసి మిలన్ - ఇంటర్ 0: 0 (0: 0)
2003/2004 22. రౌండ్ ఎసి మిలన్ - ఇంటర్ 3: 2 (0: 2)
2003/2004 5. రౌండ్ ఇంటర్ - ఎసి మిలన్ 1: 3 (0: 1)
2002/2003 28. రౌండ్ ఇంటర్ - ఎసి మిలన్ 0: 1 (0: 0)
2002/2003 11. రౌండ్ ఎసి మిలన్ - ఇంటర్ 1: 0 (1: 0)
2001/2002 25. రౌండ్ ఎసి మిలన్ - ఇంటర్ 0: 1 (0: 0)
2001/2002 8. రౌండ్ ఇంటర్ - ఎసి మిలన్ 2: 4 (1: 0)
2000/2001 30. రౌండ్ ఇంటర్ - ఎసి మిలన్ 0: 6 (0: 2)
2000/2001 13. రౌండ్ ఎసి మిలన్ - ఇంటర్ 2: 2 (0: 1)
1999/2000 24. రౌండ్ ఎసి మిలన్ - ఇంటర్ 1: 2 (0: 1)
1999/2000 7. రౌండ్ ఇంటర్ - ఎసి మిలన్ 1: 2 (1: 0)
1998/1999 25. రౌండ్ ఇంటర్ - ఎసి మిలన్ 2: 2 (1: 1)
1998/1999 8. రౌండ్ ఎసి మిలన్ - ఇంటర్ 2: 2 (1: 1)
1997/1998 26. రౌండ్ ఎసి మిలన్ - ఇంటర్ 0: 3 (0: 1)
1997/1998 9. రౌండ్ ఇంటర్ - ఎసి మిలన్ 2: 2 (1: 1)
1996/1997 27. రౌండ్ ఇంటర్ - ఎసి మిలన్ 3: 1 (2: 0)
1996/1997 10. రౌండ్ ఎసి మిలన్ - ఇంటర్ 1: 1 (1: 1)
1995/1996 25. రౌండ్ ఎసి మిలన్ - ఇంటర్ 0: 1 (0: 1)
1995/1996 8. రౌండ్ ఇంటర్ - ఎసి మిలన్ 1: 1 (1: 0)
1994/1995 27. రౌండ్ ఇంటర్ - ఎసి మిలన్ 3: 1 (1: 0)
1994/1995 10. రౌండ్ ఎసి మిలన్ - ఇంటర్ 1: 1 (0: 1)
1993/1994 28. రౌండ్ ఎసి మిలన్ - ఇంటర్ 2: 1 (0: 0)
1993/1994 11. రౌండ్ ఇంటర్ - ఎసి మిలన్ 1: 2 (0: 1)
1992/1993 27. రౌండ్ ఇంటర్ - ఎసి మిలన్ 1: 1 (1: 0)
1992/1993 10. రౌండ్ ఎసి మిలన్ - ఇంటర్ 1: 1 (1: 0)
1991/1992 29. రౌండ్ ఎసి మిలన్ - ఇంటర్ 1: 0 (0: 0)
1991/1992 12. రౌండ్ ఇంటర్ - ఎసి మిలన్ 1: 1 (0: 1)
1990/1991 26. రౌండ్ ఇంటర్ - ఎసి మిలన్ 0: 1 (0: 0)
1990/1991 9. రౌండ్ ఎసి మిలన్ - ఇంటర్ 0: 1 (0: 0)
1989/1990 29. రౌండ్ ఎసి మిలన్ - ఇంటర్ 1: 3 (0: 2)
1989/1990 12. రౌండ్ ఇంటర్ - ఎసి మిలన్ 0: 3 (0: 0)
1988/1989 26. రౌండ్ ఇంటర్ - ఎసి మిలన్ 0: 0 (0: 0)
1988/1989 9. రౌండ్ ఎసి మిలన్ - ఇంటర్ 0: 1 (0: 1)
1987/1988 27. రౌండ్ ఎసి మిలన్ - ఇంటర్ 2: 0 (1: 0)
1987/1988 12. రౌండ్ ఇంటర్ - ఎసి మిలన్ 0: 1 (0: 1)
1986/1987 20. రౌండ్ ఇంటర్ - ఎసి మిలన్ 1: 2 (1: 0)
1986/1987 5. రౌండ్ ఎసి మిలన్ - ఇంటర్ 0: 0 (0: 0)
1985/1986 27. రౌండ్ ఇంటర్ - ఎసి మిలన్ 1: 0 (0: 0)
1985/1986 12. రౌండ్ ఎసి మిలన్ - ఇంటర్ 2: 2 (1: 1)
1984/1985 22. రౌండ్ ఇంటర్ - ఎసి మిలన్ 2: 2 (0: 1)
1984/1985 7. రౌండ్ ఎసి మిలన్ - ఇంటర్ 2: 1 (1: 1)
1983/1984 23. రౌండ్ ఎసి మిలన్ - ఇంటర్ 0: 0 (0: 0)
1983/1984 8. రౌండ్ ఇంటర్ - ఎసి మిలన్ 2: 0 (2: 0)
1981/1982 21. రౌండ్ ఇంటర్ - ఎసి మిలన్ 2: 1 (2: 1)
1981/1982 6. రౌండ్ ఎసి మిలన్ - ఇంటర్ 0: 1 (0: 0)
1979/1980 22. రౌండ్ ఎసి మిలన్ - ఇంటర్ 0: 1 (0: 0)
1979/1980 7. రౌండ్ ఇంటర్ - ఎసి మిలన్ 2: 0 (1: 0)
1978/1979 22. రౌండ్ ఇంటర్ - ఎసి మిలన్ 2: 2 (0: 0)
1978/1979 7. రౌండ్ ఎసి మిలన్ - ఇంటర్ 1: 0 (0: 0)
1977/1978 22. రౌండ్ ఎసి మిలన్ - ఇంటర్ 0: 0 (0: 0)
1977/1978 7. రౌండ్ ఇంటర్ - ఎసి మిలన్ 1: 3 (0: 1)
1976/1977 22. రౌండ్ ఇంటర్ - ఎసి మిలన్ 0: 0 (0: 0)
1976/1977 7. రౌండ్ ఎసి మిలన్ - ఇంటర్ 1: 1 (0: 1)
1975/1976 23. రౌండ్ ఇంటర్ - ఎసి మిలన్ 0: 1 (0: 1)
1975/1976 8. రౌండ్ ఎసి మిలన్ - ఇంటర్ 2: 1 (0: 0)
1974/1975 21. రౌండ్ ఎసి మిలన్ - ఇంటర్ 3: 0 (2: 0)
1974/1975 6. రౌండ్ ఇంటర్ - ఎసి మిలన్ 0: 0 (0: 0)
1973/1974 22. రౌండ్ ఎసి మిలన్ - ఇంటర్ 1: 5 (1: 4)
1973/1974 7. రౌండ్ ఇంటర్ - ఎసి మిలన్ 2: 1 (1: 1)
1972/1973 22. రౌండ్ ఇంటర్ - ఎసి మిలన్ 0: 2 (0: 1)
1972/1973 7. రౌండ్ ఎసి మిలన్ - ఇంటర్ 3: 2 (2: 0)
1971/1972 22. రౌండ్ ఎసి మిలన్ - ఇంటర్ 1: 1 (0: 0)
1971/1972 7. రౌండ్ ఇంటర్ - ఎసి మిలన్ 2: 3 (2: 2)
1970/1971 20. రౌండ్ ఇంటర్ - ఎసి మిలన్ 2: 0 (2: 0)
1970/1971 5. రౌండ్ ఎసి మిలన్ - ఇంటర్ 3: 0 (0: 0)
1969/1970 23. రౌండ్ ఎసి మిలన్ - ఇంటర్ 0: 1 (0: 0)
1969/1970 8. రౌండ్ ఇంటర్ - ఎసి మిలన్ 0: 0 (0: 0)
1968/1969 20. రౌండ్ ఇంటర్ - ఎసి మిలన్ 1: 1 (0: 0)
1968/1969 5. రౌండ్ ఎసి మిలన్ - ఇంటర్ 1: 0 (0: 0)
1967/1968 20. రౌండ్ ఎసి మిలన్ - ఇంటర్ 1: 1 (1: 1)
1967/1968 5. రౌండ్ ఇంటర్ - ఎసి మిలన్ 1: 1 (0: 0)
1966/1967 26. రౌండ్ ఇంటర్ - ఎసి మిలన్ 4: 0 (1: 0)
1966/1967 9. రౌండ్ ఎసి మిలన్ - ఇంటర్ 0: 1 (0: 0)
1965/1966 27. రౌండ్ ఎసి మిలన్ - ఇంటర్ 1: 2 (1: 1)
1965/1966 10. రౌండ్ ఇంటర్ - ఎసి మిలన్ 1: 1 (1: 0)
1964/1965 26. రౌండ్ ఎసి మిలన్ - ఇంటర్ 2: 5 (1: 1)
1964/1965 9. రౌండ్ ఇంటర్ - ఎసి మిలన్ 0: 3 (0: 1)
1963/1964 26. రౌండ్ ఎసి మిలన్ - ఇంటర్ 1: 1 (0: 0)
1963/1964 9. రౌండ్ ఇంటర్ - ఎసి మిలన్ 0: 2 (0: 2)
1962/1963 23. రౌండ్ ఇంటర్ - ఎసి మిలన్ 1: 1 (1: 0)
1962/1963 6. రౌండ్ ఎసి మిలన్ - ఇంటర్ 1: 1 (0: 1)
1961/1962 24. రౌండ్ ఎసి మిలన్ - ఇంటర్ 0: 2 (0: 1)
1961/1962 7. రౌండ్ ఇంటర్ - ఎసి మిలన్ 1: 3 (0: 1)
1960/1961 25. రౌండ్ ఎసి మిలన్ - ఇంటర్ 2: 1 (2: 0)
1960/1961 8. రౌండ్ ఇంటర్ - ఎసి మిలన్ 1: 0 (1: 0)
1959/1960 24. రౌండ్ ఎసి మిలన్ - ఇంటర్ 5: 3 (4: 1)
1959/1960 7. రౌండ్ ఇంటర్ - ఎసి మిలన్ 0: 0 (0: 0)
1958/1959 24. రౌండ్ ఇంటర్ - ఎసి మిలన్ 1: 0
1958/1959 7. రౌండ్ ఎసి మిలన్ - ఇంటర్ 1: 1
1957/1958 22. రౌండ్ ఎసి మిలన్ - ఇంటర్ 2: 2
1957/1958 5. రౌండ్ ఇంటర్ - ఎసి మిలన్ 1: 0
1956/1957 23. రౌండ్ ఇంటర్ - ఎసి మిలన్ 1: 1
1956/1957 6. రౌండ్ ఎసి మిలన్ - ఇంటర్ 1: 1
1955/1956 22. రౌండ్ ఇంటర్ - ఎసి మిలన్ 2: 1
1955/1956 5. రౌండ్ ఎసి మిలన్ - ఇంటర్ 1: 2
1954/1955 25. రౌండ్ ఇంటర్ - ఎసి మిలన్ 1: 1
1954/1955 8. రౌండ్ ఎసి మిలన్ - ఇంటర్ 1: 1
1953/1954 25. రౌండ్ ఎసి మిలన్ - ఇంటర్ 2: 0
1953/1954 8. రౌండ్ ఇంటర్ - ఎసి మిలన్ 3: 0
1952/1953 24. రౌండ్ ఇంటర్ - ఎసి మిలన్ 0: 0
1952/1953 7. రౌండ్ ఎసి మిలన్ - ఇంటర్ 0: 1
1951/1952 28. రౌండ్ ఎసి మిలన్ - ఇంటర్ 2: 1
1951/1952 9. రౌండ్ ఇంటర్ - ఎసి మిలన్ 2: 2
1950/1951 29. రౌండ్ ఇంటర్ - ఎసి మిలన్ 0: 1
1950/1951 10. రౌండ్ ఎసి మిలన్ - ఇంటర్ 2: 3
1949/1950 29. రౌండ్ ఎసి మిలన్ - ఇంటర్ 3: 1
1949/1950 10. రౌండ్ ఇంటర్ - ఎసి మిలన్ 6: 5
1948/1949 24. రౌండ్ ఇంటర్ - ఎసి మిలన్ 4: 4
1948/1949 5. రౌండ్ ఎసి మిలన్ - ఇంటర్ 0: 2
1947/1948 29. రౌండ్ ఇంటర్ - ఎసి మిలన్ 0: 2
1947/1948 8. రౌండ్ ఎసి మిలన్ - ఇంటర్ 3: 2
1946/1947 24. రౌండ్ ఇంటర్ - ఎసి మిలన్ 1: 2
1946/1947 5. రౌండ్ ఎసి మిలన్ - ఇంటర్ 3: 1
1945/1946 ఫైనల్ రౌండ్ 13. రౌండ్ ఇంటర్ - ఎసి మిలన్ 0: 1
1945/1946 ఫైనల్ రౌండ్ 6. రౌండ్ ఎసి మిలన్ - ఇంటర్ 3: 2
1945/1946 ఉత్తరం 17. రౌండ్ ఇంటర్ - ఎసి మిలన్ 2: 0
1945/1946 ఉత్తరం 4. రౌండ్ ఎసి మిలన్ - ఇంటర్ 1: 3
1942/1943 29. రౌండ్ ఎసి మిలన్ - ఇంటర్ 0: 3
1942/1943 14. రౌండ్ ఇంటర్ - ఎసి మిలన్ 3: 1
1941/1942 29. రౌండ్ ఇంటర్ - ఎసి మిలన్ 2: 2
1941/1942 14. రౌండ్ ఎసి మిలన్ - ఇంటర్ 2: 1
1940/1941 18. రౌండ్ ఇంటర్ - ఎసి మిలన్ 2: 2
1940/1941 3. రౌండ్ ఎసి మిలన్ - ఇంటర్ 0: 1
1939/1940 27. రౌండ్ ఎసి మిలన్ - ఇంటర్ 1: 3
1939/1940 12. రౌండ్ ఇంటర్ - ఎసి మిలన్ 0: 3
1938/1939 18. రౌండ్ ఎసి మిలన్ - ఇంటర్ 3: 1
1938/1939 3. రౌండ్ ఇంటర్ - ఎసి మిలన్ 1: 0
1937/1938 21. రౌండ్ ఎసి మిలన్ - ఇంటర్ 1: 0
1937/1938 6. రౌండ్ ఇంటర్ - ఎసి మిలన్ 2: 1
1936/1937 19. రౌండ్ ఇంటర్ - ఎసి మిలన్ 1: 1
1936/1937 4. రౌండ్ ఎసి మిలన్ - ఇంటర్ 1: 1
1935/1936 17. రౌండ్ ఎసి మిలన్ - ఇంటర్ 2: 2
1935/1936 2. రౌండ్ ఇంటర్ - ఎసి మిలన్ 1: 1
1934/1935 23. రౌండ్ ఇంటర్ - ఎసి మిలన్ 2: 0
1934/1935 8. రౌండ్ ఎసి మిలన్ - ఇంటర్ 2: 2
1933/1934 25. రౌండ్ ఎసి మిలన్ - ఇంటర్ 1: 2
1933/1934 8. రౌండ్ ఇంటర్ - ఎసి మిలన్ 3: 0
1932/1933 24. రౌండ్ ఎసి మిలన్ - ఇంటర్ 1: 3
1932/1933 7. రౌండ్ ఇంటర్ - ఎసి మిలన్ 5: 4
1931/1932 22. రౌండ్ ఇంటర్ - ఎసి మిలన్ 0: 0
1931/1932 5. రౌండ్ ఎసి మిలన్ - ఇంటర్ 2: 3
1930/1931 22. రౌండ్ ఎసి మిలన్ - ఇంటర్ 1: 4
1930/1931 5. రౌండ్ ఇంటర్ - ఎసి మిలన్ 1: 1
1929/1930 23. రౌండ్ ఇంటర్ - ఎసి మిలన్ 2: 0
1929/1930 6. రౌండ్ ఎసి మిలన్ - ఇంటర్ 1: 2
ఇటాలియన్ కప్
2020/2021 క్వార్టర్-ఫైనల్స్ ఇంటర్ - ఎసి మిలన్ 2: 1 (0: 1)
2017/2018 క్వార్టర్-ఫైనల్స్ ఎసి మిలన్ - ఇంటర్ 1: 0 (0: 0, 0: 0) aet
1999/2000 క్వార్టర్-ఫైనల్స్ ఇంటర్ - ఎసి మిలన్ 1: 1 (1: 1)
1999/2000 క్వార్టర్-ఫైనల్స్ ఎసి మిలన్ - ఇంటర్ 2: 3 (1: 1)
1997/1998 క్వార్టర్-ఫైనల్స్ ఇంటర్ - ఎసి మిలన్ 1: 0 (1: 0)
1997/1998 క్వార్టర్-ఫైనల్స్ ఎసి మిలన్ - ఇంటర్ 5: 0 (3: 0)
1994/1995 16 వ రౌండ్ ఇంటర్ - ఎసి మిలన్ 2: 1 (0: 0)
1994/1995 16 వ రౌండ్ ఎసి మిలన్ - ఇంటర్ 1: 2 (1: 0)
1992/1993 క్వార్టర్-ఫైనల్స్ ఇంటర్ - ఎసి మిలన్ 0: 3 (0: 3)
1992/1993 క్వార్టర్-ఫైనల్స్ ఎసి మిలన్ - ఇంటర్ 0: 0 (0: 0)
1976/1977 చివరి ఎసి మిలన్ - ఇంటర్ 2: 0 (0: 0)
సూపర్ కప్
2011 చివరి ఎసి మిలన్ - ఇంటర్ 2: 1 (0: 1)

పెనాల్టీలపై నిర్ణయించిన ఆటలకు 120 నిమిషాల తర్వాత స్కోరు ర్యాంకింగ్‌లో చేర్చబడుతుంది